ຄອບຄົວຕົວແບບໃນການໝູນໃຊ້ວຽກງານໂພສະນາການ 1000ວັນ ຂອງຊີວິດ ໂດຍການນໍາໃຊ້ຕົວຈິງ ຂອງ ທ. ອໍາ ຢິວ ບ້ານຕະໂລ້ຍ, ເມືອງສະໝ້ວຍ, ແຂວງສາລະວັນ

ID:

71

Author:

TKL

Organization:
Takieng Lao
Created date:

2020-02-09 00:00:00

1. ກ່ຽວກັບສະພາບບັນຫາທີ່ໂຄງການຢາກຈະແກ້ໄຂ / About the problem that project want to solve.

ເມື່ອເວົ້າເຖິງເລື່ອງໂພສະນາການ 1000ວັນ ທໍາອິດຂອງຊີວິດນັ້ນ ແມ່ນຖືວ່າມີຄວາມສໍາຄັນເປັນຢ່າງຍິ່ງ ເພາະນັ້ນໝາຍເຖິງການມີສຸຂະພາບທີ່ດີ ແລະ ແຂງແຮງ, ແຕ່ຢູ່ໃນເຂດສຸກສາລາກິແນະ ແມ່ນຍັງຖືວ່າເປັນເຂດທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຫຼາຍ ເພາະເຂົາເຈົ້າຍັງຂາດເຂີນທາງດ້ານຄວາມຮູ້ໃນການດູແລສຸຂະພາບ ໂດຍສະເພາະໃນກຸ່ມເດັກນ້ອຍ ເມື່ອຄອບຄົວໃດທີ່ມີເດັກນ້ອຍເກີດມາ ເຂົາຈະໃຫ້ກິນນົມແມ່ພຽງເລັກນ້ອຍ ແລ້ວເຂົາກໍຈະປ້ອນອາຫານໃຫ້ກິນແລ້ວ, ເມື່ອເປັນເຊັ່ນນັ້ນ ທາງໂຄງການຈຶ່ງເຫັນວ່າພວກເຂົາມີຄວາມສ່ຽງຫຼາຍທີ່ຈະເປັນເດັກຂາດສານອາຫານ ຈຶ່ງໄດ້ຈັດຕັ້ງໂຄງການ ການຮ່ວມມືເພື່ອການປັບປຸງວຽກງານທາງດ້ານໂພສະນາການຂອງຊຸມຊົນຊົນເຜົ່າກາໂດ ທີ່ມີຄວາມສ່ຽງທາງດ້ານຂາດສານອາຫານ ໃນເຂດສຸກສາລາກິແນະ ເມືອງສະໝ້ວຍ ແຂວງສາລະວັນ, ແລະ ຈັດຕັ້ງການເຝິກອົບຮົມໃຫ້ຄວາມຮູ້ທາງດ້ານການດື່ມນົມແນ່ພຽງຢ່າງດຽວ ໃນຊ່ວງໄລຍະ 1000ວັນທໍາອິດຂອງຊີວິດຂອງເດັກທີ່ເກີດໃໝ່,

ສໍາລັບ ທ. ອໍາ ຢິວ ເຊິ່ງເປັນໜຶ່ງໃນຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການ ແລະ ໄດ້ນໍາເອົາບົດຮຽນດັ່ງກ່າວເຂົ້າມາໝູນໃຊ້ໃນຄອບຄົວ ຈົນກາຍເປັນຄອບຄົວຕົວແບບທາງດ້ານການມີສຸຂະພາບທີ່ດີ ແລະ ລາວໄດ້ໃຫ້ລູກລາວດື່ມນົມແມ່ຢ່າງດຽວ ຕັ້ງແຕ່ມື້ເກີດຈົນຮອດ 6 ເດືອນ ແລະ ຄອບຄົວລາວເອງກໍເປັນຜູ້ນໍາບ້ານ ຈຶ່ງເປັນການງ່າຍທີ່ເຮັດໃຫ້ບັນດາປະຊາຊົນທີ່ຢູ່ພາຍໃນບ້ານປະຕິບັດຕາມ ແລະ ເອົາແບບຢ່າງໃນການໝູນໃຊ້ບົດຮຽນເຂົ້າມາໃນຊີວິດປະຈໍາວັນ.

2. ໂຄງການໄດ້ເຮັດຫຍັງແດ່ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາ / About how the project solve the problems

 • ສ້າງໃຫ້ ທ. ອໍາ ຢິວ ເປັນແບບຢ່າງໃນການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນຕໍ່ຄົນອ້ອມຂ້າງ ແລະ ຊຸມຊົນ
 • ໄດ້ມີການນໍາເອົາປະຊາຊົນເຂົ້າມາເຝິກອົບຮົມບົດຮຽນຕ່າງໆ ເປັນຕົ້ນກໍແມ່ນການສົ່ງເສີມໂພສະນາການ 1000ວັນ ທໍາອິດຂອງຊີວິດ
 • ສ້າງໃຫ້ມີຄອບຄົວຕົວແບບເພື່ອເປັນແບບຢ່າງ ແລະ ສ້າງແຮງບັນດານໃຈໃນການຢາກພັດທະນາຄອບຄົວ ແລະ ຊຸມຊົນຂອງຕົນເອງ
 • ສໍາພາດຄອບຄົວຕົວແບບທີ່ນໍາເອົາບົດຮຽນມາໝູນໃຊ້ໃນຄອບຄົວຈົນປະສົບຜົນສໍາເລັດ ແລະ ນໍາສົ່ງລາຍຊື່ໃຫ້ແກ່ເມືອງ ແລະ ໂຄງການ ເພື່ອຮັບການຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍ

3. ຜົນສຳເລັດຂອງໂຄງການ / Results of the project

 • ລູກຂອງ ທ. ອໍາ ຢິວ ໄດ້ຮັບໂພສະນາການຢ່າງຄົບຖ້ວນ ແລະ ສຸຂະພາບດີ
 • ລູກຂອງ ທ. ອໍາ ຢິວ ຕຸ້ຍພີດີງາມຢ່າງເຫັນໄດ້ຊັດ
 • ປະຊາຊົນທີ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການເຝິກອົບຮົມໄດ້ຄວາມຮູ້ເພີ່ມຂຶ້ນ
 • ມີຄອບຄົວຕົບແບບໃນການໝູນໃຊ້ບົດຮຽນ
 • ປະຊາຊົນຫຼາຍບ້ານມີການແຂ່ງຂັນກັນເປັນຄອບຄົວຕົວແບບ
 • ອັດຕາການຂາດສານອາຫານຂອງເດັກຂັ້ນຮ້າຍແຮງຫຼຸດລົງ

4. ປັດໄຈສູ່ຜົນສຳເລັດ / Factors of success

 • ຄອບຄົວ ທ. ອໍາ ຢິວ ເອົາໃຈໃສ່ໃນການເຂົ້າຮ່ວມການເຝິກອົບຮົມ ແລະ ເກັບກ່ຽວຂໍ້ມູນຢ່າງຄົບຖ້ວນ ແລະ ສະໝໍ່າສະເໝີ
 • ທີມງານໂຄງການໄດ້ມີການຕິດຕາມເປັນໄລຍະ ພ້ອມທັງກະຕຸ້ນໃຫ້ເກີດມີຄອບຄົວຕົວແບບໃນທຸກໆການຈັດຕັ້ງປະຕິບັກິດຈະກໍາ
 • ໂຄງການໄດ້ຮັບການສະນັບສະໜູນຈາກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຢ່າງເປັນລະບົບ ບໍ່ວ່າຈະເປັນທຶນຮອນ ຫຼື  ທາງດ້ານວິຊາການ
 • ຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍຄອບຄົວຕົວແບບເພື່ອສ້າງຂວັນກໍາລັງໃຈໃນການທີ່ເອົາໃຈໃສ່ໝູນໃຊ້ບົດຮຽນເຂົ້າໃນຊີວິດປະຈໍາວັນຈົນປະສົບຜົນສໍາເລັດ

5. ຂໍ້ຈຳກັດທີເຮັດໃຫ້ບໍ່ສຳເລັດຜົນໄດ້ດີ / Limitations

ດ້ວຍຄວາມທີ່ທາງໂຄງການເນັ້ນການສົ່ງເສີມວຽກງານທາງດ້ານໂພສະນາການຂອງເດັກ 1000 ວັນທໍາອິດຂອງຊີວິດ ກໍຄືນັບຕັ້ງແຕ່ມື້ທີ່ຢູ່ໃນທ້ອງແມ່ຈົນຮອດອາຍຸ 02 ປີ, ເຊິ່ງບາງຄອບຄົວກໍຍັງບໍ່ທັນມີລູກນ້ອຍ ຫຼື ລູກຂອງພວກເຂົາເຕີບໃຫຍ່ໝົດແລ້ວ, ດ້ວຍເຫດນັ້ນພວກເຂົາເລີຍບໍ່ສົນໃຈໃນການທີ່ເອົາໃຈໃສ່ໃນການລ້ຽງດູລູກຫຼານຂອງພວກເຂົາ, ທາງໂຄງການຈຶ່ງຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ມີການເຮັດວຽກຢ່າງໜັກເພື່ອສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈໃນການສົ່ງເສີມລ້ຽງດູລູກຫຼານໃຫ້ເຂົາໄດ້ຮັບສານອາຫານທີ່ຄົບຖ້ວນ, ຖືກຫຼັກໂພສະນາການ ຈົນກວ່າພວກເຂົາຈະສາມາດຊ່ວຍເຫຼືອຕົນເອງໄດ້.

6. ຂໍ້ແນະນຳສຳລັບຜູ້ທີ່ສົນໃຈຢາກທົດລອງນຳໃຊ້ / Recommendations for scaling up

 • ຄວນມີການສໍາຫຼວດກຸ່ມເປົ້າໝາຍເພື່ອເປັນການງ່າຍໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກໍາ
 • ຄວນມີຫຼັກການສະໜັບສະໜູນ ຫຼື ສ້າງແຮງບັນດານໃຈໃຫ້ແກ່ກຸ່ມເປົ້າໝາຍເພື່ອກະຕຸ້ນໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຢາກພັດທະນາຕົນເອງ
 • ຄວນມີການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນເຖິງຜົນທີ່ໄດ້ຮັບໃນການນໍາໃຊ້ບົດຮຽນຕ່າງໆ

...
...
...
...