ຂະບວນການຂັດເລືອກອາສາສະໝັກ CCA (community change agent )

ID:

75

Author:

PEDA

Organization:
PEDA
Created date:

2020-02-13 00:00:00

1. ກ່ຽວກັບສະພາບບັນຫາທີ່ໂຄງການຢາກຈະແກ້ໄຂ / About the problem that project want to solve.

ຈາກຕົວເລກສະທິຕິການເຈັບເປັນ ແລະ ຕົວເລກການກວດເລືອດໃນແຂວງເຊກອງ ໃນປີ 2018 ຈໍານວນການກວດເລືອດມີ 23.916 ຄົນ, ຈໍານວນການພົບເຊື້ອ 973 ຄົນ ຍ້ອນບໍ່ມີຄວາມຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບພະຍາດໄຂ້ມາລາເຣຍ ແລະ ຕາໜ່າງການບໍລິການຍັງບໍ່ທົ່ວເຖິງ ເຮັດໃຫ້ອັດການເສຍຊີວິດເພີ່ມສູງຂື້ນໃນຫຼາຍແຂວງພາກໃຕ້ ດັ່ງນັ້ນເພື່ອເປັນການຂະຫຍາຍຕາໜ່າງການຕອບໂຕ ແລະ ປ້ອງກັນພະຍາດໄຂ້ມາລາເຣຍໃຫ້ທັນເວລາ ແລະ ທົ່ວເຖິງໃນເຂດຊຸມຊົນທີ່ຫ່າງໄກຊອກຫຼີກ ການສ້າງອາສາສະໝັກບ້ານກໍ່ເປັນອີກເປົ້າໝາຍໜຶ່ງໃນການເຮັດກິດຈະກໍາເພື່ອໃຫ້ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບພະຍາດໄຂ້ມາລາເຣຍພ້ອມທັງຊອກຄົ້ນ ແລະ ປິ່ນປົວໃຫ້ທັນເວລາໃນເຂດຊຸມຊົນ.

2. ໂຄງການໄດ້ເຮັດຫຍັງແດ່ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາ / About how the project solve the problems

ທາງໂຄງການໄດ້ຮ່ວມມືກັບພາກລັດໃນການຂັດເລືອກບ້ານເປົ້າໝາຍທີມີຄວາມສ່ຽງທີຈະເກີດພະຍາດໄຂ້ມາລາເຣຍສູງໂດຍການສົມທຽບຕົວເລກສະທິຕິການກວດເລືອດ ແລະ ຕິດເຊື່ອພະຍາດໄຂ້ມາລາເຣຍໃນປີຜ່ານມາ ພ້ອມຂັດເລືອກອາສາສະໝັກບ້ານຜູ້ທີມີຄວາມສາມາດສະແດງອອກ, ສາມາດເຜີຍແຜ່ຄວາມຮູ້ໄດ້, ສາມາດຍິນຍອມ ແລະ ສະໝັກໃຈເຮັດຕາມເງື່ອນໄຂທີ່ໂຄງການກໍານົດ ໂດຍການຄັດເລືອກແມ່ນໄດ້ຖືກຮັບຮອງເຫັນດີເຫັນພ້ອມຈາກອົງການຈັດຕັ້ງບ້ານ, ສຸກສາລາ ແລະ ໜ່ວຍງານໄຂ້ຍຸງເມືອງ ເພື່ອຮັບປະກັນສ້າງຕາໜ່າງການຊອກຄົ້ນ, ປິ່ນປົວ ແລະ ໃຫ້ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບພະຍາດໄຂ້ມາລາເຣຍໃນແຕ່ລະບ້ານເປົ້າໝາຍ.

3. ຜົນສຳເລັດຂອງໂຄງການ / Results of the project

 • ສາມາດຂັດເລືອກບ້ານເປົ້າໝາຍໄດ້ຕາມເປົ້າໝາຍຂອງໂຄງການ ຈໍານວນ 60 ບ້ານ.
 • ສໍາເລັດການໃຫ້ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບມາດຖານ ແລະ ເງື່ຶອນໄຂໃຫ້ແກ່ຜູ້ທີ່ຢາກສະໝັກເປັນອາສາສະໝັກໂຄງການ.
 • ສາມາດຂັດເລືອກອາສາສະໝັກຜູ້ທີ່ມີຄວາມສົນໃຈໃນການປະຕິບັດເງື່ອນໄຂ ແລະ ຕາມມາດຖານຂອງໂຄງການ ຈໍານວນ 60 ບ້ານ ເພື່ອກຽມພ້ອມຝຶກອົບຮົມວິທີການໃຫ້ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບພະຍາດໄຂ້ມາລາເຣຍ.

4. ປັດໄຈສູ່ຜົນສຳເລັດ / Factors of success

 • ທາງໂຄງການມີການຮ່ວມມືກັບຫຼາຍກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຊັ່ນ: ຄະນະຂະແໜງຄວບຄຸມພະຍາດຕິດຕໍ່, ຈຸງານໄຂ້ຍຸງເມືອງ, ສຸກສາລາ ແລະ ການຈັດຕັ້ງບ້ານເພື່ອອະທິບາຍຈຸດປະສົງເປົ້າໝາຍຂອງໂຄງການໃຫ້ອາສາສະໝັກເຂົ້າໃຈ.
 • ມີຂະບວນການສໍາພາດ ແລະ ຂັດເລືອກ ໂດຍນໍາໃຊ້ແບບຟອມສະເພາະຂອງອົງກອນ.
 • ອົງການຈັດຕັ້ງບ້ານຮັບຮອງ ແລະ ເຫັນດີເຫັນພ້ອມກັບຜູ້ທີ່ຈະເປັນອາສາສະໝັກໂຄງການ.

5. ຂໍ້ຈຳກັດທີເຮັດໃຫ້ບໍ່ສຳເລັດຜົນໄດ້ດີ / Limitations

 • ອາສາສະໝັກບາງຈໍານວນຍັງບໍ່ໄດ້ຕາມເກນມາດຖານ ແລະ ເງື່ອນໄຂຂອງໂຄງການວາງໄວ້ ເນື່ອງຈາກລະດັບການສຶກສາຂອງອາສາສະໝັກຍັງຂ້ອນຂ້າງຈໍາກັດ ເຮັດໃຫ້ຄວາມຮັບຮູ້ຄວາມເຂົ້າໃຈຍັງບໍ່ໄດ້ດີເທົ່າທີຄວນຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຂະບວນການຂັດເລືອກອາສາສະໝັກມີຄວາມທ້າທາຍ.
 • ອາສາສະໝັກສ່ວນຫຼາຍແມ່ນກຸ່ມຊົນເຜົ່າເຮັດໃຫ້ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການສື່ສານ, ການປະສານງານ ແລະ ການໃຫ້ຂໍ້ມູນໃນການດໍາເນີນການຂັດເລືອກອາສາສະໝັກມີຄວາມຫຍຸ້ງຢາກ.

6. ຂໍ້ແນະນຳສຳລັບຜູ້ທີ່ສົນໃຈຢາກທົດລອງນຳໃຊ້ / Recommendations for scaling up

 • ການຂັດເລືອກອາສາສະໝັກຕ້ອງອອກແບບເຄື່ອງມືໃນການຂັດເລືອກໃຫ້ແທດເໝາະກັບກຸ່ມເປົ້າໝາຍ ແລະ ແທດເໝາະກັບຈຸດປະສົງຂອງໂຄງການນັ້ນໆ.
 • ປະສານງານ ແລະ ວາງແຜນຮ່ວມກັບພາກສ່ວນທີກ່ຽວຂ້ອງ
 • ຕ້ອງຈັດກອງປະຊຸມເພື່ອອະທິບາຍ ແລະ ເຜີຍແຜນຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຈຸດປະສົງ ແລະ ເປົ້າໝາຍໂຄງການໃຫ້ກັບບ້ານເປົ້າໝາຍ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມເຂົ້າໃຈທີຖືກຕ້ອງ.
 • ຕ້ອງມີຜູ້ຊໍານິຊໍານານພາສາທ້ອງຖິ່ນນັ້ນໆທີ່ຕ້ອງການເຮັດໂຄງການ.

...
...
...
...