ສອນຄົນຫູໜວກ ກາຍເປັນນັກສະແດງ

ID:

79

Author:

KhaoNiew

Organization:
Khao Niew
Created date:

2020-02-17 00:00:00

1. ກ່ຽວກັບສະພາບບັນຫາທີ່ໂຄງການຢາກຈະແກ້ໄຂ / About the problem that project want to solve.

ປະເທດລາວກຳລັງມີການພັດທະນາ ທາງດ້ານເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ ແລະ ວັດທະນະທຳ, ປະຊາຊົນຕ່າງ ກໍພາກັນມີຄວາມກະຕືລື້ລົ້ນ ເພື່ອປັບຕົວໃຫ້ທັນ ແລະ ແທດເມາະກັບສະພາບການທີ່ກຳລັງປ່ຽນແປງ, ໄປພ້ອມກັນນັ້ນຍັງມີຄົນພິເສດ ຫຼື ຄົນພິການ ທີ່ຍັງຕ້ອງສ້າງຄວາມເຂັມແຂງໃຫ້ແກ່ພວກເຂົາເອງ ກໍຄື ການດຳລົງຊີວິດ, ການມີວຽກເຮັດງານທຳ ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມຢູ່ໃນສັງຄົມ,  ໂດຍສະເພາະແມ່ນຄົນພິການຫູ ທີ່ຍັງບໍ່ມີໂອກາດ ໃນທຸກສາຍອາຊີບ ຍ້ອນທຸກຄົນຄິດວ່າຄົນຫູໜວກ “ຍາກໃນການສື່ສານ” ເປັນບັນຫາໃນການຊອກວຽກເຮັດ ເພື່ອມາລ້ຽງຊີບໂຕເອງ,  ແຕ່ຄົນພິການຫູ ບາງຈຳນວນກໍ່ມີຄວາມສາມາດ ເຊັ່ນດຽວກັນ ຄືກັບຄົນປະກະຕິ, ພວກເຂົາມີພາສາມື ແລະ ສີໜ້າທ່າທີ່ ໃນເວລາສື່ສານ ກັບ ຄົນພິການຫູ ຫຼື ກັບຄົນປະກະຕິ. ພວກເຮົາ ບໍລິສັດເຂົ້າໜຽວ ການສະແດງ  ເຫັນການສື່ສານໂດຍບໍ່ມີສຽງ ແລະ ຫູບໍ່ໄດ້ງິນ, ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງໄດ້ເປີດໂອກາດໃຫ້ ແກ່ຄົນພິການຫູ ເຂົ້າມາມີສ່ວນຮ່ວມໃນການສະແດງ ເພື່ອເປັນອີກທາງເລືອກໃນສາຍອາຊີບນັກສະແດງ ທີ່ຈະສາມາດລາຍຮັບ ແລະ ບົ່ງບອກເຖິງຄວາມສາມາດຂອງຄົນພິການຫູ ອອກສູ່ສາຍຕາມວນຊົນ. ປະເທດລາວກຳລັງມີການພັດທະນາ ທາງດ້ານເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ ແລະ ວັດທະນະທຳ, ປະຊາຊົນຕ່າງ ກໍພາກັນມີຄວາມກະຕືລື້ລົ້ນ ເພື່ອປັບຕົວໃຫ້ທັນ ແລະ ແທດເມາະກັບສະພາບການທີ່ກຳລັງປ່ຽນແປງ, ໄປພ້ອມກັນນັ້ນຍັງມີຄົນພິເສດ ຫຼື ຄົນພິການ ທີ່ຍັງຕ້ອງສ້າງຄວາມເຂັມແຂງໃຫ້ແກ່ພວກເຂົາເອງ ກໍຄື ການດຳລົງຊີວິດ, ການມີວຽກເຮັດງານທຳ ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມຢູ່ໃນສັງຄົມ,  ໂດຍສະເພາະແມ່ນຄົນພິການຫູ ທີ່ຍັງບໍ່ມີໂອກາດ ໃນທຸກສາຍອາຊີບ ຍ້ອນທຸກຄົນຄິດວ່າຄົນຫູໜວກ “ຍາກໃນການສື່ສານ” ເປັນບັນຫາໃນການຊອກວຽກເຮັດ ເພື່ອມາລ້ຽງຊີບໂຕເອງ,  ແຕ່ຄົນພິການຫູ ບາງຈຳນວນກໍ່ມີຄວາມສາມາດ ເຊັ່ນດຽວກັນ ຄືກັບຄົນປະກະຕິ, ພວກເຂົາມີພາສາມື ແລະ ສີໜ້າທ່າທີ່ ໃນເວລາສື່ສານ ກັບ ຄົນພິການຫູ ຫຼື ກັບຄົນປະກະຕິ. ພວກເຮົາ ບໍລິສັດເຂົ້າໜຽວ ການສະແດງ  ເຫັນການສື່ສານໂດຍບໍ່ມີສຽງ ແລະ ຫູບໍ່ໄດ້ງິນ, ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງໄດ້ເປີດໂອກາດໃຫ້ ແກ່ຄົນພິການຫູ ເຂົ້າມາມີສ່ວນຮ່ວມໃນການສະແດງ ເພື່ອເປັນອີກທາງເລືອກໃນສາຍອາຊີບນັກສະແດງ ທີ່ຈະສາມາດລາຍຮັບ ແລະ ບົ່ງບອກເຖິງຄວາມສາມາດຂອງຄົນພິການຫູ ອອກສູ່ສາຍຕາມວນຊົນ.

2. ໂຄງການໄດ້ເຮັດຫຍັງແດ່ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາ / About how the project solve the problems

ພວກເຮົາໄດ້ຄັດເລືອກເອົານັກສະແດງຫູໜວກຈາກສະມາຄົມຫູໜວກ ຈຳນວນ 13 ຄົນ ແລະ ຄົນປະກະຕິ 3 ຄົນ,

 • ສອນການນຳໄຊ້ທ່າທີ່ ພື້ນຖານການສະແດງລະຄອນໄບ້ ໃຫ້ແກ່ນັກສະແດງຄົນພິການຫູ.
 • ສອນພື້ນຖານການສະແດງລະຄອນຫຸ່ນ.
 • ເຮັດຫຸ່ນ ແລະ ສ້າງການສະແດງ.

ອອກເຄື່ອນໄຫວສະແດງ 7ຄັ້ງ ພາຍໃນນະຄອນຫຼວງ.

3. ຜົນສຳເລັດຂອງໂຄງການ / Results of the project

ພວກເຂົາຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບ ການສະແດງລະຄອນຫຸ່ນ ທີ່ບໍ່ໄດ້ໄຊ້ພາສາ ຫຼື ສຽງປາກເວົ້າ, ຄົນຫູໜວກມີຄວາມສາມາດກ້າສະແດງ ແລະ ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຄົນປະກະຕິ, ແລະ ທິມນັກສະແດງຫູໜວກ ຍັງໄດ້ໄປສະແດງໃນງານ ຕ່າງໆເຊັ່ນ: ງານປີໃໝ່ຂອງຫ້ອງການ(GIZ), ງານ ສະເຫຼີມສະລອງວັນສາກົນຄົນຫູໜວກ, ພວກເຮົາຍັງໄດ້ຄັດເລືອກເອົານັກສະແດງຫູໜວກ ຈຳນວນ 5 ຄົນ ໄປແລກປ່ຽນ ແລະ ຮ່ວມທົດລອງສ້າງລາຍການ ຮ່ວມກັບນັກສະແດງຫູໜວກຍີ່ປຸ່ນ ທີ່ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ, ນັກສະແດງຫູໜວກຄ່ອຍໄດ້ຮັບຄ່າຕອບແທນ ຫຼື ເປັນຄ່າແຮງງານ ຈາກການສະແດງ.

4. ປັດໄຈສູ່ຜົນສຳເລັດ / Factors of success

ສຳເລັດ ພວກເຮົາເອົາໃຈໃສ່ ໃນການປະສານງານກັບທາງພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຊັ່ນ ສະມາຄົມຄົນພິການຫູ, ບັນດາຜູ້ປົກຄອງ ຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ, ສະຖານທີ່ຕ່າງໆທີ່ອຳນວຍສະຖານທີ່ ທີ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳ  ແລະ ສິ່ງສຳຄັນຜູ້ໃຫ້ທຶນກໍຄືອົງການວອຍ.

5. ຂໍ້ຈຳກັດທີເຮັດໃຫ້ບໍ່ສຳເລັດຜົນໄດ້ດີ / Limitations

 • ຄົນພິການຫູ ບາງຄົນບໍ່ມີລົດ,ບາງຄົນບ້ານຢູ່ໄກ ຈຶ່ງບໍ່ສາມາດມາທັນກັບເວລາ.
 • ກິດຈະກຳບໍ່ເປັນການຕໍ່ເນື່ອງ ເຮັດໃຫ້ຄົນຫູໜວກໄປຊອກຫາວຽກອື່ນ.
 • ຄົນພິການຫູບາງຄົນຍັງບໍເຂົ້າໃຈພາສາມືບາງປະໂຫຍກຫຼືບາງຄຳແລະບໍເຂົ້າໃຈໃນເວລາຮຽນ.
 • ຜູ້ແປພາສາກໍບໍ່ສາມາດແປບາງຄຳສັບ ທີ່ໄຊ້ໃນເວລາເຮັດກິດຈະກຳ.
 • ສະຖານທີ່ສະແດງປະຈຳຍັງບໍ່ມີ ເຮັດໃຫ້ນັກສະແດງຫູໜວກ ສ່ວນໃຫ່ຍຕ້ອງໄປຊອກຫາວຽກ ເຮັດງານທຳເພື່ອລ້ຽງຊີບຕົນເອງ.

6. ຂໍ້ແນະນຳສຳລັບຜູ້ທີ່ສົນໃຈຢາກທົດລອງນຳໃຊ້ / Recommendations for scaling up

 •  ຄວນມີແຜນກິດຈະກຳລະອຽດຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ແນ່ນອນເພື່ອແຈ້ງໃຫ້ຄົນພິການຫູ.
 •  ຕ້ອງປຶກສາກັບນາຍແປພາສາມືກ່ຽວກັບຄຳຊັບທີ່ຈະໄຊ້ໃນກິດຈະກຳ.
 •  ທິມງານໄດ້ຕ້ອງຮຽນຮູ້ພາສາມື ເພື່ອເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາຮູ້ສຶກດີ.
 •  ຕ້ອງມີບ່ອນພັກໃຫ້ແກ່ຄົນພິການຫູທີ່ບ້ານຢູ່ໄກ ແລະ ບໍ່ມີພາຫະນະ.

...
...
...
...