ຜົນດີຂອງການໃຫ້ໂອກາດ ແກ່ໄວໜຸ່ມຊົນເຜົ່າ ມາເຮັດວຽກການພັດທະນາ ຈະເຮັດໃຫ້ວຽກງານຂອງທ່ານປະສົບຜົນສຳເລັດໄດ້ໄວຂຶ້ນ

ID:

82

Author:

Youth

Created date:

2020-03-12 00:00:00

1. ກ່ຽວກັບສະພາບບັນຫາທີ່ໂຄງການຢາກຈະແກ້ໄຂ / About the problem that project want to solve.

ກ່ຽວກັບບັນຫາໄວໜຸ່ມທີມາຈາກຊົນນະບົດ ທີຮຽນຈົບມາແລ້ວ ບໍມີວຽກເຮັດງານທຳມີຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ, ບາງຈຳນວນກໍຍ້ອນ ຢູ່ເຂດຫ່າງໄກ່ສອກຫຼີ້ກ, ບາງຄົນກໍຕ້ອງຊ່ວຍວຽກຄອບຄົວເຮັດວຽກໄຮ່ນາ ຍ້ອນຂາດແຮງງານ, ບາງຄົນກໍບໍຮູ້ວ່າຈະເຮັດຫຍັງພາຍຫຼັງຮຽນຈົບ, ດັ່ງນັ້ນ ການຫວ່າງງານ ຂອງໄວໜຸ່ມໃນຊົນນະບົດຈຶງມີຫຼາຍ ແລະ ຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດທີເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮຳຮຽນມາກໍບໍ່ໄດ້ຖືກນຳໃຊ້.

2. ໂຄງການໄດ້ເຮັດຫຍັງແດ່ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາ / About how the project solve the problems

  • ສະມາຄົມ MHP ມີເປົ້າໝາຍເຮັດວຽກກ່ຽວກັບການສ້າງ ຄວາມອາດສາມາດໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນ ໂດຍສະເພາະ ແມ່ຍິງຮ່ວມກັບຜູ້ທຸກທີ່ສຸດ ແລະ ຜູ້ດ້ອຍໂອກາດຢູ່ຊົນນະບົດ ເພື່ອໃຫ້ມີຄຸນະພາບຊິວິດທີ່ດີກ່ວາເກົ່າ, ເພີງພາຕົນເອງໄດ້ ແລະ ມີຄວາມຍືນຍົງ ເຊີ່ງລົງເລິກດ້ານການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ບູລະນະເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ ແລະ ໄມ້ປ່ອງ, ເພື່ອສົ່ງເສີມເຂົ້າໃນວຽກງານຫັດຖະກຳເສີມສ້າງລາຍຮັບ, ຮັບ ປະກັນດ້ານສະບຽງອາຫານ, ໂພ​ສະນາ​ການອາຫານ​ຂອງ​ແມ່ ແລະ ເດັກນ້ອຍ. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ຍັງມີຄວາມປາດຖະໜາຈະປູກຈິດສຳນຶກດ້ານບົດບາດຍິງ - ຊາຍ, ການປົກປ້ອງສິດທິ ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ ແລະ ຮັກສາສິງແວດລ້ອມພາຍໃນເທດສະບານ
  • ສະ​ມາ​ຄົມ MHP ​ໄດ້ນຳໃຊ້ເຄືອງມື ລະບົບການຮຽນຮູ້ ການປະຕິບັດຕົວຈິງ ດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ (GALS) ເຂົ້າໃນການເຮັດວຽກກັບຊຸມຊົນ, ຄັດເລືອກກຸ່ມເປົ້າໝາຍ ແລະ ວິເຄາະບັນຫາ ຫຼື່ ທາແຮງຕ່າງໆ, ເພື່ອໃຫ້ການພັດທະນາທີ່ຕົງກັບເປົ້າໝາຍ, ໃຫ້​ໂອກາດໄວໜຸ່ມຊົນເຜົ່າ ທີມີຄວາມສົນໃຈທີຢາກພັດທະນາຕົນເອງ ແລະ ພັດທະນາສັງຄົມເຂົ້າມາຝຶກສ້ອມ​ເປັນ​ພະ​ນັກ​ງານອາ​ສາ​ສະ​ມັກ​​ຊົນ​ເຜົ່າ ໂດຍ​ຜ່ານ​ຂະ​ບວນ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ບຸກ​ຄະ​ລາ​ກອນ ຮ່ວມກັບພະນັກງານຂອງອົງກອນ
  •  

3. ຜົນສຳເລັດຂອງໂຄງການ / Results of the project

ປັດຈຸບັນ ພະນັກງານອາສາສະໝັກຊົນເຜົ່າ ຈາກຊຸມຊົນ ທີໄດ້ພັດທະນາຕົວເອງ 3 ທ່ານ ໄດ້ກາຍມາເປັນ ພະນັກງານຂອງອົງກອນ 100%, ໃນຕຳແໜ່ງ ຜຄ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກ ຫຼື ຄູ່ຝຶກເຄືອງມື ລະບົບການຮຽນຮູ້ ການປະຕິບັດຕົວຈິງ ດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ (GALS) ຂັ້ນຊຸມຊົນໄດ້.

4. ປັດໄຈສູ່ຜົນສຳເລັດ / Factors of success

  • ໄວໜຸ່ມມີຄວາມຕັ້ງໃຈ ແລະ ມີການຮຽນຮູ້ໄດ້ໄວ ໃນການພັດທະນາຕົນເອງ
  • ໄວໜຸ່ມທີເປັນຊົນເຜົ່າມີຄວາມເຂົ້າໃຈ, ສືສານກັບປະຊາຊົນໃນກຸ່ມບ້ານເປົ້າໝາຍເຂົ້າໃຈກັນດີ ແລະ ປະຊາຊົນຈະບໍມີຄວາມເຄັງຕຶງໃນການເຮັດວຽກ, ທຸກຄົນຈະມີສວນຮ່ວມໄດ້ເຕັມທີ່

5. ຂໍ້ຈຳກັດທີເຮັດໃຫ້ບໍ່ສຳເລັດຜົນໄດ້ດີ / Limitations

ໃນການທີຈະມອບວຽກງານໃຫ້ກັບກຸ່ມໄວໜຸ່ມຊົນເຜົ່າ ພວກເຮົາຕ້ອງໄດ້ຮູ້ວ່າ ເຂົາເຈົ້າມີຄວາມທະນັດ ແລະ ມັກໃນດ້ານນັ້ນ ແລະ ມັກທີຈະຮຽນຮູ້

6. ຂໍ້ແນະນຳສຳລັບຜູ້ທີ່ສົນໃຈຢາກທົດລອງນຳໃຊ້ / Recommendations for scaling up

ຖ້າທ່ານມີຄວາມສົນໃຈຢາກຈະຮຽນຮູ້ ທ່ານຕ້ອງໄດ້ມີທີປຶກສາ ຮູ້ກຸ່ມເປົ້າໝາຍທີທ່ານຈະເຮັດວຽກຮ່ວມ ເພື່ອງາຍໃນການຄັດເລືອກກຸ່ມອາສາສະໝັກເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳຂອງທ່ານໃຫ້ສຳເລັດໄດ້

...
...
...
...