ກອງປະຊຸມ ກ່ຽວກັບບົດບາດຍິງ - ຊາຍ, ຊົນເຜົ່າແລະຄວາມພິການໃນການຄຸ້ມຄອງຮອບວຽນໂຄງການແລະວິທີການລວມເອົາບັນຫາບົດບາດຍິງ - ຊາຍ, ຊົນເຜົ່າແລະຄວາມພິການເຂົ້າໃນການພັດທະນາອົງກອນແລະການວາງແຜນຍຸດທະສາດ

ID:

84

Author:

ACDA

Organization:
ACDA's
Created date:

2020-03-17 00:00:00

1. ກ່ຽວກັບສະພາບບັນຫາທີ່ໂຄງການຢາກຈະແກ້ໄຂ / About the problem that project want to solve.

ແມ່ນເພື່ອແນ່ໃສ່ການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບບົດບາດຍິງ - ຊາຍ, ຊົນເຜົ່າ ແລະ ຄວາມພິການໃນການຄຸ້ມຄອງວົງຈອນໂຄງການແລະວິທີການລວມເອົາບັນຫາບົດບາດຍິງ - ຊາຍ, ຊົນເຜົ່າແລະຄວາມພິການເຂົ້າໃນການພັດທະນາອົງກອນ ແລະ ການວາງແຜນຍຸດທະສາດ. ຜົນຂອງການຝຶກອົບຮົມນີ້ແມ່ນຈະ ນຳໃຊ້ບົດຮຽນທີ່ໄດ້ຮຽນຈາກການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບບັນຫາບົດບາດຍິງ - ຊາຍ, ຊົນເຜົ່າແລະຄວາມພິການເຂົ້າໃນການພັດທະນາການຈັດຕັ້ງ ແລ ະການວາງແຜນການເຂົ້າໃນແຜນຍຸດທະສາດຂອງພວກເຂົ້າ

2. ໂຄງການໄດ້ເຮັດຫຍັງແດ່ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາ / About how the project solve the problems

ຍຸດທະສາດການວາງແຜນຂອງລັດຖະບານລາວ, NCAW, NCDE, ສະພາແຫ່ງຊາດ, OPDs ແລະ CRLG ບັນຫາກ່ຽວກັບບົດບາດຍິງ - ຊາຍ, ຊົນເຜົ່າແລະຄວາມພິການ. 

3. ຜົນສຳເລັດຂອງໂຄງການ / Results of the project

ບັນດາສະມາຊິກອົງການຈັດຕັ້ງ ຂອງ ຄົນພິການ ແລະ ບັນດາສະມາຊິກອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົນຈະໄດ້ມີການພົບປະ, ຄົ້ນຄວ້າ, ສົນທະນາຮ່ວມກັນ, ແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ໃນວຽກງານສິດທິເດັກ, ສິດທິຄົນພິການ, ບົດບາດຍີງ-ຊາຍ/ຄວາມພິການ ເພື່ອເອົາເຂົ້າແຜນຍຸທະສາດຮ່າງດຳລັດວ່າດ້ວຍຄົນຊົນເຜົ່າ ແລະ ການສ້າງຄວາມສາມາະຄີຮ່ວມກັນ;

4. ປັດໄຈສູ່ຜົນສຳເລັດ / Factors of success

ທາງພາກລັດກໍ່ໄດ້ເຫັນຄວາມສຳຄັນຕໍ່ຄົນພິການ ແມ່ຍິງທິດ້ອຍໂອກາດ ແລະ ເດັກນ້ອຍພິການ ຄົນຊົນເຜົ່າ ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ເພື່ອສົ່ງເສີມໃຫ້ມີສິດສະເໝີພາບມີສ່ວນຮ່ວມຢູ່ໃສ່ສັງຄົມມີການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ເຊື່ອມຊືມບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ໃຫ້ມີຄວາມສະເໝີພາບກັນ ແລະ ໃນແຜນອານາຄົດຄົນພິການກໍ່ສາມາດເປັນຕົວແທນຕ່າງຫນ້າທີ່ມີຄົນເປັນພິການເຂົ້າໃນສະພາ.

5. ຂໍ້ຈຳກັດທີເຮັດໃຫ້ບໍ່ສຳເລັດຜົນໄດ້ດີ / Limitations

ເວລາ ສັ້ນໃນການດໍາເນີນກອງປະຊຸມຈຶ່ງບໍສາມາດມາດສື່ໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມເຂົ້າໃຈຢ່າງເລິກເຊິງ

6. ຂໍ້ແນະນຳສຳລັບຜູ້ທີ່ສົນໃຈຢາກທົດລອງນຳໃຊ້ / Recommendations for scaling up

ບັນດາສະມາຊິກອົງການຈັດຕັ້ງຄົນພິການ ແລະ ບັນດາສະມາຊິກອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມຈະໄດ້ຍົກສູງຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວບັນດາກົດໝາຍຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄົນພິການ, ເດັກນ້ອຍພິການ, ຊົນເຜົ່າ ແລະ ຄວາມພິການ

...
...
...
...