ເກມໝາກບານບຳບັດຈິດ

ID:

85

Author:

RDA

Organization:
RDA
Created date:

2020-04-29 00:00:00

1. ກ່ຽວກັບສະພາບບັນຫາທີ່ໂຄງການຢາກຈະແກ້ໄຂ / About the problem that project want to solve.

ເນື່ອງຈາກປະຈຸບັນນີ້ ຫລາຍໆຄົນກໍມີຄວາມຮັບຜິດຊອບທີ່ເຂົ້າມາ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຄຽດກັບວຽກງານ ສະນັ້ນ ເພື່ອໃຫ້ເຮົາມີຄວາມສາມັກຄີ,ຄວາມອົດທົນ,ຄວາມພະຍາຍາມ,ຄວາມຕັ້ງໃຈ,ເພາະວ່າເຮົາມີເປົ້າຫມາຍໃຫ້ຮອດຈຸດທີ່ເຮົາຕັ້ງໄວ້ ຈຶ່ງໄດ້ມີການຫລິ້ນເກມເພື່ອບຳບັດຈິດໃຈ

2. ໂຄງການໄດ້ເຮັດຫຍັງແດ່ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາ / About how the project solve the problems

ທຸກຄົນໄດ້ເຮັດເປັນວົງມົນແລະແບ່ງຄົນອອກເປັນສອງຝ່າຍເພື່ອຕີໜາກບານໃຫ້ຮອດເລກທີ່ເຮົາຕັ້ງໄວ້ແລະທຸກຄົນກໍໄດ້ພະຍາຍາມຕັ້ງໃຈ,ແລະໄດ້ເຮັດຕາມໄອເດຍຂອງບາງຄົນເພື່ອວ່າມັນຊີສຳເລັດ

3. ຜົນສຳເລັດຂອງໂຄງການ / Results of the project

ຫຼາຍຄົນສາມາດຈັດການກັບຄວາມຄຽດ ແລະ ພາວະບໍ່ປົກະຕິຕ່າງໆຂອງຈິດໃຈໄດ້

4. ປັດໄຈສູ່ຜົນສຳເລັດ / Factors of success

ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມມີຄວາມຕັ້ງໃຈ ໄດ້ຕັ້ງໃຈເຮັດໃຫ້ມັນດີທີ່ສຸດ,ເຖີງຊິເມື່ອຍ,ຮ້ອນກໍຕາມ

5. ຂໍ້ຈຳກັດທີເຮັດໃຫ້ບໍ່ສຳເລັດຜົນໄດ້ດີ / Limitations

ເກີດມີການຖ່ຽງກັນ,ບາງຄົນກະບໍ່ຟັງກັນ,ບາງຄົນຕີບານບໍ່ເປັນ,ບາງຄົນຍ້ານໜາກບານ,ເພາະສະນັ້ນມັນຈື່ງເຮັດໃຫ້ເຮົາບໍ່ສຳເລັດ

6. ຂໍ້ແນະນຳສຳລັບຜູ້ທີ່ສົນໃຈຢາກທົດລອງນຳໃຊ້ / Recommendations for scaling up

ຢາກໃຫ້ທຸກຄົນມີຄວາມຕັ້ງໃຈ,ອົດທົນ,ສາມັກຄີກັນໃຫ້ຫລາຍກວ່ານີ້

...
...
...
...