ຈົດໝາຍຂ່າວ APL+ MAY Newsletter ພືດສະພາ 2020

ID:

90

Author:

APL

Organization:
APL+
Created date:

2020-06-18 00:00:00

1. ກ່ຽວກັບສະພາບບັນຫາທີ່ໂຄງການຢາກຈະແກ້ໄຂ / About the problem that project want to solve.

ໃນວັນທີ 13 ພືກສະພາ  2020  ໄດ້ມີ ການເປີດກອງປະຊຸມສະເພາະກິດ ການຮັບມື ຕອບໂຕ້ ໂຄວິດ-19 (covid-19) ຂື້ນທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ ສູນຕ້ານເອດ-ພຕພ ທີ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

 ໂດຍການເປັນປະທານ ຂອງທ່ານ ດຣ ລັດຕະນະໃຊ  ເພັດສຸວັນ ຫົວໜ້າກົມປິ່ນປົວ ກະຊວງສາທາ    ເຊີ່ງມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຄົບຄະນະ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ເຈົ້າພາບກະຊວງສາທາ ແລະ ຜູ້ໃຫ້ທືນ

ໃນກອງປະຊຸມແມ່ນ ໄດ້ປືກສາຫາລື ວາງແຜນ ຮັບມືໂຄວິດ-19 (covid-19)  ແລະ ວາງແຜນຮັບມື ປີ 2021 ,ເນື່ອງຈາກວ່າບໍ່ມີໃຜບອກໄດ້ວ່າ ພະຍາດໂຄວິດ -19 (covid-19) ໝົດໄປຕອນໃດ

ບັນຫາ: ອີງຕາມການລາຍງານຈາກຫຼາຍປະເທດ ທີ່ບອກວ່າ, ຄົນທີ່ເສຍຊີວິດຈາກພະຍາດ ດັ່ງກ່າວແມ່ນ ມີພະຍາດອື່ນຮ່ວມ ເຊັ່ນ: ເບົາຫວານ,ຄວາມດັນເປັນຕົ້ນ, ສະນັ້ນພະຍາດເອດ ກໍ່ແມ່ນພະຍາດ ໜຶ່ງທີ່ເປັນພະຍາດຊຳເຮື້ອ ແລະ ທີ່ສຳຄັນຄົນທີ່ຕິດພະຍາດເອດ ຕ້ອງໄດ້ກິນຢາຕະຫຼອດຊີວິດ ເຊີ່ງມັນເປັນຄວາມສຽງສູງຖ້າຫາກພວກເຂົາສຳພັດຫຼືຕິດພະຍາດໂຄວິດ, ສະນັ້ນ, ທາງຄະນະກຳມະການກອງທືນໂລກໄດ້ເລັງເຫັນຄວາມສຳຄັນໃນກຸ່ມປະຊາກ່ອນດັ່ງກ່າວຈຶ່ງໄດ້ອະນຸມັດງົບປະມານ  $2,122,483 ,ໃຫ້ກັບສາມພະຍາດ ເອດ,ວັນນະໂລກ ແລະ ມາລາເລຍ ທີ່ທາງກອງທືນໂລກໄດ້ສະໜັບສະໜຸນກິດຈະກຳນີ້ຢູ່ແລ້ວ.

ຈຸດປະສົງ :

 1. ເພື່ອການນຳສົ່ງຢາໃຫ້ຄົນເຈັບທີ່ຕິດເຊື້ອເຮສໄອວີ/ເອດ
 2. ເພື່ອກວດຄັດກອງພະຍາດວັນນະໂລກ ແລະ ມາລາເລຍ

 

2. ໂຄງການໄດ້ເຮັດຫຍັງແດ່ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາ / About how the project solve the problems

 1.  ກິດຈະກຳ ການປ້ອງກັນ ແລະ ການເຝົ້າລະວັງ ພະຍາດໂຄວິດ(Covid) ທາງການແພດ ໃນທຸກໂຮງໝໍທົ່ວປະເທດ ໂດຍສະເພາະໂຮງໝໍ ທີ່ມີສູນ ART ປິ່ນປົວຜູ້ຕິດເຊື້ອເຮສໄອວີ/ເອດ
 2. ກິດຈະກຳການນຳສົ່ງຢາໃຫ້ຄົນໄຂ້ເອດ ເປັນລາຍບຸກຄົນ
 3.  ກິດຈະກຳ ຕິດຕາມ ແລະ ກັນຕອງພະຍາດພະຍາດຮ່ວມ ເຊັ່ນ ວັນນະໂລກ ແລະ ມາລາເລຍ
 4. ກິດຈຳກຳແຈກ ອຸປະກອນປ້ອງກັນ ແລະ ເຄືອງມືທາງການແພດ

 

3. ຜົນສຳເລັດຂອງໂຄງການ / Results of the project

 1. ໄດ້ນຳສົ່ງຢາໃຫ້ຄົນໄຂ້ທີ່ຕິດເຊື້ອເຮສໄອວີເອດ ໃນ 11 ສູນ ART ທີ່ໃຫ້ບໍລິການ ຢາ ARV ໃນທົ່ວປະເທດ ຈຳນວນ 4 ພັນກວ່າຄົນ
 2. ໄດ້ສ່ວຍເຫຼືອ ອຸປະກອນໃນການປ້ອງກັນ ແລະເຄືອງມືການແພດໃຫ້ກັບ 4 ໂຮງໝໍເມືອງທີ່ຈຳເປັນ ເຊັ່ນ: ໂຮງໝໍ ເມືອງ ໃຊທານີ,ເມືອງປາກງືມ,ເມືອງສັງທອງ ແລະ ເມືອງເຟືອງດັ່ງລາຍລະອຽດລຸ່ມນີ້:
  • ເມືອງ ໄຊທານີ ໃນຄັ້ງວັນທີ 11/05/2020
     Feuang District - Equipment cost   Remark
   1 ບາຫຼອດເລເຊີ ອັນ 30        720,000       21,600,000 KJ medical (Amma) 
   2 ຜ້າອັດປາກທຳມະດາ ກັບ 110          135,000       14,850,000 NNT amphai 60x50
   3 ຖົງມື ນົງສະເຕລິນ ກັບ 60          70,000         4,200,000 KJ medical (Amma) 
   5 ເຈວລ້າງມື ກ່ອງ 74          70,000         5,180,000  
     Sub total             45,830,000  
  • ເມືອງ ເຟືອງ ໃນຄັ້ງວັນທີ 11/05/2020
     Feuang District - Equipment cost   Remark
   1 ບາຫຼອດເລເຊີ ອັນ 15        720,000       10,800,000 KJ medical (Amma) 
   2 ຜ້າອັດປາກທຳມະດາ ກັບ 105          135,000       14,175,000 NNT amphai 60x50
   3 ຖົງມື ນົງສະເຕລິນ ກັບ 80          70,000         5,600,000 KJ medical (Amma) 
   4 ຊຸດປ້ອງກັນແພດ  ຊຸດ 10        170,000         1,700,000  
   5 ເຫຼົ້າ 90 ລິດ 90          50,000         4,500,000  
   6 ໜ້າກາກປ້ອງກັນ ອັນ 32          15,000            480,000  
     Sub total             37,255,000  
  • ເມືອງ ປາກງືມ ໃນຄັ້ງວັນທີ 13/05/2020
     Pakngum District - Equipment cost   Remark
   1 ບາຫຼອດເລເຊີ ອັນ 20        720,000       14,400,000 KJ medical (Amma) 
   2 ຜ້າອັດປາກທຳມະດາ ກັບ 70          135,000         9,450,000 NNT amphai 60x50
   3 ຖົງມື ນົງສະເຕລິນ ກັບ 60          70,000         4,200,000 KJ medical (Amma) 
   4 ຊຸດປ້ອງກັນແພດ  ຊຸດ 10        170,000         1,700,000  
   5 ເຈວລ້າງມື ກ໋ອງ 50          70,000         3,500,000 NNT 500ml
   6 ເຫຼົ້າ 90 ລິດ 60          50,000         3,000,000  
   7 ແວນຕາກັນເປື້ອນ ອັນ 45          90,000         4,050,000  
     Sub total             40,300,000  
  • ເມືອງ ສັງທອງໃນຄັ້ງວັນທີ 15/05/2020
     Sangthong District - Equipment cost   Remark
   1 ບາຫຼອດເລເຊີ ອັນ 10        720,000         7,200,000 KJ medical (Amma) 
   2 ຜ້າອັດປາກທຳມະດາ ກັບ 60          135,000         8,100,000 NNT amphai 60x50
   3 ຖົງມື ນົງສະເຕລິນ ກັບ 40          70,000         2,800,000 KJ medical (Amma) 
   4 ຊຸດປ້ອງກັນແພດ  ຊຸດ 42        170,000         7,140,000  
   5 ເຈວລ້າງມື ກ໋ອງ 55          70,000         3,850,000 NNT 500ml
   6 ເຫຼົ້າ 90 ລິດ 60          50,000         3,000,000  
   7 ໜ້າກາກປ້ອງກັນ ອັນ 50          15,000            750,000  
     Sub total             32,840,000  
  • 5 ອົງການ ນຳທີມໂດຍ:  
   1. ສະມາຄົມ ເຄື່ອຂ່າຍຜູ້ຕິດເຊື້ອເຮັສໄອວີ/ເອດ (APL+)
   2. ສະມາຄົມ ເພື່ອພັດທະນາແມ່ຍິງ ແລະ  ສຶກສາກົດໝາຍ (ADWLE)
   3. ສະມາຄົມ ພັດທະນາຊຸມຊົນ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ (CDEA)
   4. ສະມາຄົມ ພັດທະນາບົດບາດຍິງ-ຊາຍ (GDA)
   5. ສະມາຄົມ ສົ່ງເສີມສຸກຂະພາບຄອບຄົວ (PFHA)
    
    
    
    

4. ປັດໄຈສູ່ຜົນສຳເລັດ / Factors of success

 • ລັດມີນະໂຍບາຍທີ່ເປີດກ້ວາງໂດຍ:
 • ອີງຕາມ ຄຳສັ່ງ ຂອງທ່ານ ນາຍົກ ລັດຖະມົນຕີ ເລກທີ 06/ນຍ, ລົງວັນທີ 29 ມີນາ 2020;
 • ອີງຕາມ ກອງປະຊຸມອອນລາຍ ກ່ຽວກັບ: ແຜນການຕ້ານ COVID-19 CARE Partners ວັນທີ 21 ເມສາ 2020.
 • ຄວາມເອົາໃຈໃສ, ຄວາມເອື້ອເຟື້ອເພື່ອແພ່ ແລະ ຄວາມເສຍສະຫຼະ ຂອງ 5 ອົງການທາງສັງຄົມທີ່ເຮັດວຽກທີ່ບໍ່ຫວັນຜົນກຳໄລ
 • ຄວາມສຳພັນອັນແນບແໜ້ນ ລະຫວ່າງອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ ກັບ ອົງການຈັດຕັ້ງລັດ ຍາມໃດກໍ່ຕ້ອງໄດໄປຄຽງຄູ່ກັນ,ຢ່າງແຍກກັນບໍ່ອອກ
 • ຂໍ້ມູນຄວາມຕ້ອງການ ທີ່ເປັນຄວາມຈິງຈິງຂອງ ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ(ຊຸມຊົນ) ແລະ ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ(ໂຮງໝໍເມືອງ) ແມ່ນສັດເຈນ ລະຫວ່າຜູ້ໃຫ້ແລະ ຜູ້ຮັບ
 • ອົງການຈັດຕງທາງສັງຄົມເຮັດວຽກ ໃນຍຸດທະສາດເອົາຊຸມຊົນເປັນຈຸດໃຈກາງ

5. ຂໍ້ຈຳກັດທີເຮັດໃຫ້ບໍ່ສຳເລັດຜົນໄດ້ດີ / Limitations

 1. ລະບົບ ແລະຂັ້ນຕອນຂອງການຜ່ານແຜນງົບປະມານແມ່ນຍັງຊ້າບໍ່ທັນເຫດການ ໃນສະຖານນະການສຸກເສີນເລັ່ງດ່ວນ
 2. ລະບຽບກົດໜາຍສະເພາະການປິດກັ້ນເມືອງ ກໍ່ແມ່ນບັນຫາ ໜຶ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ ການສະໜອງວັດຖຸອຸປະກອນກໍ່ຕ້ອງຢຸດສະງັກໄປຕາມໆກັນ
 3. ມັນເປັນຄ້າຍໆ ອຸປະຕິເຫດ ພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ວາງແຜນໄວ້ລ່ວງໜ້າ ການລະບາດໄວເກີນກວ່າທີ່ເຄີຍພົບມາ

6. ຂໍ້ແນະນຳສຳລັບຜູ້ທີ່ສົນໃຈຢາກທົດລອງນຳໃຊ້ / Recommendations for scaling up

 1. ຂໍ້ມູນແມ່ນສິ່ງທີ່ສຳຄັນແຕ່ຈະຕ້ອງເປັນຄວາມຈີງ ບໍ່ແມ່ນຂໍ້ມູນມືສອງ 
 2. ຄົນທີ່ຈະເຮັດຕ້ອງຮູ້ແລະ ເຂົ້າໃຈຢ່າງເລີກເຊີ່ງຂອງບັນຫັນ ໃຫ້ດີແທ້ຈະຕ້ອງໄດ້ເຫັນແລະ ໄດ້ສຳພັດຫຍີ່ງເປັນການດີ
 3. ຕ້ອງແຈ້ງແຍກໃຫ້ອອກວ່າອັນໃດແທ້ 1-2-3 ແລະ ສີ່ງທີ່ສຳຄັນຄື້ ພາຄີຄູ່ຮ່ວມງານ
 4. ຕ້ອງມີຄວາມຈິງໃຈ

...
...
...
...