ໂຄງການ ສົ່ງເສີມການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນເຂົ້າໃນບົດລາຍງານແຫ່ງຊາດ Parity in Participation: Shared Voices in State Reporting

ID:

92

Author:

GDA

Organization:
GDA
Created date:

2020-08-31 00:00:00

1. ກ່ຽວກັບສະພາບບັນຫາທີ່ໂຄງການຢາກຈະແກ້ໄຂ / About the problem that project want to solve.

ໂຄງການ ສົ່ງເສີມການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນເຂົ້າໃນບົດລາຍງານແຫ່ງຊາດ (Parity in Participation: Shared Voices in State Reporting) ມີຈຸດປະສົງ ເພື່ອເຝິກອົບຮົມໃຫ້ກັບແມ່ຍິງບັນດາເຜົ່າ ໃຫ້ຮູ້ຂະບວນ ແລະ ຂັ້ນຕອນການລາຍງານກ່ຽວກັບສິດທິຂອງຕົນເອງ ແລະ ການນຳໃຊ້ທັກສະເຫຼົ່ານີ້ເພື່ອສ້າງຄູ່ມື ແລະ ວິທີການໃນການປະເມີນຜົນ ເຊິ່ງສາມາດນຳໄປໃຊ້ເພື່ຶອການລາຍງານຕໍ່ກັບໜ່ວຍງານລັດຖະບານ ລວມເຖິງການສ້າງໂອກາດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າມີບົດບາດໃນການເຂົ້າຮ່ວມໃນລະດັບເມືອງ-ແຂວງ-ສູນກາງ.  ສະມາຄົມພັດທະນາບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ໄດ້ເຮັດວຽກກັບຊຸມຊົນໃນພື້ນທີ່ຢູ່ຫ່າງໄກສອກຫຼີກ, ເຊິ່ງເຫັນໄດ້ວ່າການສື່ສານຂອງພວກເຂົາເຈົ້າແມ່ນຖືກຈຳກັດ. ສະນັ້ນ, ໂຄງການນີ້ຈຶ່ງເປັນຂົວຕໍ່ເພື່ອສົ່ງເສີມສຽງຂອງເຂົາເຈົ້າສູ່ສັງຄົມ.

2. ໂຄງການໄດ້ເຮັດຫຍັງແດ່ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາ / About how the project solve the problems

ໂຄງການແມ່ນໄດ້ມີການສ້າງຮູບແບບການມີສ່ວນຮ່ວມໃນຫຼາຍວິທີ ໂດຍຜ່ານກິດຈະກໍາຕ່າງໆ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ມາເຊິ່ງສຽງຈາກປະຊາຊົນໂດຍສະເພາະແມ່ຍິງໃນຂັ້ນພື້ນຖານຢ່າງແທ້ຈິງ ໂດຍປະກອບມີ:

 • ການປຶກສາຫາລືນໍາຕົວແທນຜູ້ປະສານງານບົດບາດຍິງ-ຊາຍໃນຂັ້ນບ້ານ
 • ສົ່ງເສີມການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງແມ່ຍິງໃນການບໍລິຫານຂັ້ນບ້ານ

 • ການສົ່ງເສີມບົດບາດຍິງ-ຊາຍພາຍໃນຄອບຄົວ

 • ການລົງເກັບກໍາຂໍ້ມູນນໍາແມ່ຍິງກຸ່ມແມ່ອາຍຸຍັງນ້ອຍ ແລະ ເນັ້ນບັນຫາການແຕ່ງງານ ແລະ ຖືພາກ່ອນໄວອັນຄວນ

 • ການເກັບກໍາຂໍ້ມູນນໍາແມ່ຍິງກຸ່ມແມ່ເຮືອນ ທີ່ເຮັດວຽກສະໜັບສະໜູນຄອບຄົວແຕ່ບໍ່ມີຄ່າຈ້າງ

3. ຜົນສຳເລັດຂອງໂຄງການ / Results of the project

ໂຄງການສາມາດເກັບກໍາຂໍ້ມູນ ແລະ ສາມາດສ້າງເປັນບົດປະກອບຄໍາຄິດເຫັນ ລາຍງານແກ່ ກອງປະຊຸມກະກຽມການທົບທວນປະຈຳໄລຍະກ່ຽວກັບສິດທິມະນຸດ (UPR Pre-Session) ຂອງ ສປປ ລາວ ຢູ່ນະຄອນເຊີແນວ, ວັນທີ 11 ທັນວາ 2019, ເຊິ່ງບົດປະກອບຄຳເຫັນດັ່ງກ່າວ ໄດ້ສັງລວມອອອກເປັນ 3 ປະເດັນຫຼັກຄື:

 1. ແຮງງານຂອງແມ່ຍິງທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບຄ່າຕອບແທນໂດຍກົງແລະແຮງງານນອກລະບົບ.
 2. ການມີສ່ວນຮ່ວມທາງການເມືອງຂອງແມ່ຍິງ.
 3. ການແຕ່ງງານກ່ອນໄວອັນຄວນ ຂອງ ເດັກ ແລະ ການແຕ່ງງານແບບບັງຄັບ. ແຕ່ລະປະເດັນຈະນຳສະເໜີ ສິ່ງທ້າທາຍຕົ້ນຕໍ ດ້ານເສດຖະກິດ, ດ້ານການເມືອງແລະ ດ້ານການພັດທະນາສັງຄົມ ທີ່ແມ່ຍິງປະເຊີນຢູ່.

ຂໍ້ມູນສາມາດເບິ່ງໄດ້ໃນເອກະສານຮູບພາບ

4. ປັດໄຈສູ່ຜົນສຳເລັດ / Factors of success

 1. ການຮ່ວມມືນໍາບັນດາຄູ່ຮ່ວມງານໂດຍສະເພາະແມ່ນຄູ່ຮ່ວມງານຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນກໍຄື ສະຫະພັນແມ່ຍິງເມືອງແມດ ແລະ ບັນດາຫ້ອງການຂັ້ນເມືອງ ເຊັ່ນ: ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມືອງ, ຫ້ອງການແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມເມືອງ, ຫ້ອງການສາທາລະນະສຸກເມືອງ, ຫ້ອງການຍຸດຕິທໍາເມືອງ, ຫ້ອງການກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ເມືອງ ຕະຫຼອດຮອດຫ້ອງການປົກຄອງເມືອງ ທີ່ໃຫ້ການຮ່ວມມື  ແລະ ອໍານວຍຄວາມສະດວກພ້ອມທັງປະກອບສ່ວນໃນການອອກແບບຮູບແບບການເກັບກໍາຂໍ້ມູນ ແລະ ລົງຕິດແທດນໍາຕົວຈິງ, ພິເສດແມ່ນທາງສະຫະພັຍນແມ່ຍິງແຂວງວຽງຈັນ ທີ່ໃຫ້ທິດຊີ້ນໍາໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຮ່ວມກັບສະມາຄົມ.
 2. ອົງການປົົກຄອງຂັ້ນບ້ານໃຫ້ການຮ່ວມມື ແລະ ອໍານວຍຄວາມສະດວກ ມີການໃຫ້ຂໍ້ມູນແກ່ປະຊາຊົນໃນການເຫັນໄດ້ວຽກງານຄວາມສໍາຄັນທາງດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ໃຫ້ໂອກາດຊຸກຍູ້ແມ່ຍິງໃນບ້ານເຂົ້າຮ່ວມການໃຫ້ຂໍ້ມູນຕົວຈິງ.

5. ຂໍ້ຈຳກັດທີເຮັດໃຫ້ບໍ່ສຳເລັດຜົນໄດ້ດີ / Limitations

ການເກັບກໍາຂໍ້ມູນແມ່ນມີຂອບເຂດຫົວຂໍ້ທີ່ຍັງບໍ່ທັນຄົບຖ້ວນໃນຫຼາຍປະເດັນຂອງແມ່ຍິງ ເພາະເງື່ອນໄຂທາງດ້ານເວລາໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.

6. ຂໍ້ແນະນຳສຳລັບຜູ້ທີ່ສົນໃຈຢາກທົດລອງນຳໃຊ້ / Recommendations for scaling up

ແຜນໃນຕໍ່ໜ້າ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການໃນການຮ່ວມມື

 1. ການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ ຈາກ UPR ແກ່ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ.
 2. ຮ່ວມມືກັບບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂໍ້ສະເໜີແນະ ທີ່ມີໃນ UPR ຮອບວຽນທີ 3 ເຂົ້າໃນແຜນງານຂອງຕົນ.

 

 

...
...
...
...