ຍົກລະດັບການເຮັດວຽກຫຼາຍພາກສ່ວນເພື່ອສົ່ງເສີມວຽກງານເດັກນ້ອຍຊົນເຜົ່າພິການ Enhance Working Partnership of the Multi-Stakeholders to Support the Ethnic Children With Disabilities

ID:

94

Author:

SODA

Organization:
SODA
Created date:

2020-10-12 00:00:00

1. ກ່ຽວກັບສະພາບບັນຫາທີ່ໂຄງການຢາກຈະແກ້ໄຂ / About the problem that project want to solve.

ໂຄງການໄດ້ເບິ່ງເຫັນບັນຫາຄວາມທຸກຍາກ ໃນ ສປປ ລາວ ເຊິ່ງອັດຕາຄວາມທຸກຍາກສູງທີ່ສຸດແມ່ນໃນກຸ່ມຊົນເຜົ່າ ເຊິ່ງມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍກວມເຖິງ 49 ຊົນເຜົ່າ (ປັດຈຸບັນ 50 ຊົນເຜົ່າ) ທົ່ວປະເທດ ແລະ ມີຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງນັບເຂົ້າໃນຂະບວນການປົກຄອງ ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມສະເໝີພາບ, ການມີສ່ວນຮ່ວມ, ເທົ່າທຽມໃນການຮັບສິດຜົນປະໂຫຍດຈາກໝາກຜົນການພັດທະນາລະດັບຊາດ.

ໂຄງການມີສອງຈຸດປະສົງຫຼັກທີ່ຕ້ອງການບັນລຸຄື: 1) ສ້າງດໍາລັດຊົນເຜົ່າທີ່ຮັບຮອງຈາກລັດຖະບານ ແລະ 2) ຄວາມອາດສາມາດດ້ານຂອດປະສານງານ, ຜັນຂະຫຍາຍນະໂຍບາຍຂອງຄູ່ຮ່ວມງານ ແລະ ຜູ້ປະກອບການ ໄດ້ຮັບການຍົກລະດັບ.

2. ໂຄງການໄດ້ເຮັດຫຍັງແດ່ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາ / About how the project solve the problems

ເພື່ອຢາກໃຫ້ບັນລຸວັດຖຸປະສົງ ສະຫຼຸບໂດຍລວມ ໄລຍະຜ່ານມາໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດດັ່ງນີ້:

 • ເຮັດຄົ້ນຄວ້າ, ທົບທວນຄືນບັນດາເອກະສານນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານທີ່ກ່ຽວພິການ, ຊົນເຜົ່າ ແລະ ບົດບາດຍິງຊາຍ.
 • ໄດ້ລົງເກັບກໍາຂໍ້ມູນພື້ນຖານຕາມກຸ່ມເປົ້າໝາຍເພື່ອເປັນຂໍ້ມູນປະກອບເຂົ້າໃນການສ້າງນະໂຍບາຍຊົນເຜົ່າ.
 • ໄດ້ຮ່ວມມືກັບກົມວຽກງານຊົນເຜົ່າ ແລະ ສາສະໜາ ກະຊວງພາຍໃນ ເພື່ອສະເໜີແນວຄວາມຄິດໃນການສ້າງດໍາລັດຊົນເຜົ່າ ແລະ ໄດ້ສະໜັບສະໜູນດ້ານວິຊາການ ແລະ ການເງິນ.
 • ຜ່ານຮ່າງດໍາລັດ, ປັບປຸງ ຂໍອະນຸມັດຈາກລັດຖະບານ ຂະບວນການນີ້ຜ່ານໂດຍກະຊວງພາຍໃນ.
 • ໄດ້ສ້າງຄູມືການວາງແຜນການພັດທະນາຂັ້ນຊຸມຊົນແບບມີສ່ວນຮ່ວມເອົາໃຈໃສ່ຜູ້ດ້ອຍໂອກາດ.
 • ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມ, ຝຶກອົບຮົມໃຫ້ກັບຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທີ່ມາຈາກຕາງໜ້າກະຊວງ, ອົງການສາກົນ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມລາວ ໃນຫຼາຍຫົວຂໍ້ກ່ຽວກັບຜູ້ດ້ອຍໂອກາດ, ສິດທິເດັກ, ພິການ ແລະ ຊົນເຜົ່າ.

3. ຜົນສຳເລັດຂອງໂຄງການ / Results of the project

ຕະຫຼອດໄລຍະປະຕິບັດກິດຈະກໍາໂຄງການມີທັງໄດ້ຮັບໝາກຜົນ ແລະ ກໍາລັງຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນການດໍາເນີນ ແລະ ຕ້ອງໄດ້ລໍຖ້າ ເຊິ່ງໝາກຜົນຫຍິ່ງໃຫຍ່ທີ່ໄດ້ຮັບຄື: ດໍາລັດຊົນເຜົ່າໄດ້ຮັບການຮັບຮອງໂດຍລັດຖະບານ ສະບັບເລກທີ 207/ລບ ລົງວັນທີ 20/3/2020 ເຊິ່ງຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປແມ່ນວຽກເຜີຍແຜ່ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍເພື່ອໃຫ້ເຖິງກຸ່ມເປົ້າໝາຍ.

4. ປັດໄຈສູ່ຜົນສຳເລັດ / Factors of success

 • ສະມາຄົມເຄືອຂ່າຍເພື່ອການພັດທະນາສັງຄົມ (SODA) ແລະ ສະມາຄົມຊ່ວຍເຫຼືອເດັກນ້ອຍພິການ (ACDA) ມີຄວາມຕັ້ງໃຈແທ້ເພື່ອຢາກແກ້ໄຂບັນຫາ, ຢາກສະໜັບສະໜູນ, ຮ່ວມມືກັບທາງພາກລັດຖະບານເພື່ອສ້າງການປ່ຽນແປງທາງດ້ານນະໂຍບາຍເລັງໃສ່ກຸ່ມດ້ອຍໂອກາດ.
 • ມີສາຍພົວພັນທີ່ດີກັບພາກລັດຖະບານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກໍຄື ກົມຊົນວຽກງານຊົນເຜົ່າ ແລະ ສາສະໜາ, ກະຊວງພາຍໃນ ໃຫ້ການຮ່ວມມືເປັນຢ່າງດີ, ເຂົ້າໃຈ, ນໍາຂໍ້ສະເໜີຈາກສະມາຄົມເຂົ້າໃນການພັດທະນາດໍາລັດຊົນເຜົ່າ.
 • ທີ່ຂາດບໍ່ໄດ້ກໍຄືໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນທຶນຈາກ Voice ໃນການຂັບເຄື່ອນຕະຫຼອດໄລຍະໂຄງການ.

5. ຂໍ້ຈຳກັດທີເຮັດໃຫ້ບໍ່ສຳເລັດຜົນໄດ້ດີ / Limitations

 • ການປະຕິບັດໂຄງການພັດທະນາລະດັບນະໂຍບາຍ ໃນບາງຂະບວນການຕ້ອງໄດ້ເວລາໃນການຜ່ານເພື່ອກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງ, ສອດຄ່ອງຈາກຫຼາຍພາກສ່ວນ ແລະ ຫຼີກລ້ຽງບໍ່ໄດ້.
 • ໃນອົງກອນຈໍານວນບຸກຄະລາກອນທີ່ມີຄວາມສາມາດ ມີຈໍານວນຈໍາກັດ.
 • ບາງຄັ້ງການປະຕິບັດບໍ່ໄປຕາມແຜນທີ່ວາງໄວ້ຍ້ອນຫຼາຍປັດໄຈມາກະທົບ.

6. ຂໍ້ແນະນຳສຳລັບຜູ້ທີ່ສົນໃຈຢາກທົດລອງນຳໃຊ້ / Recommendations for scaling up

 • ຕ້ອງເຂົ້າໃນບັນຫາທີ່ຢາກແກ້ໄຂຢ່າງແທ້ຈິງ ເຊິ່ງມີຄວາມສໍາຄັນໃນການອອກແບບກິດຈະກໍາ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບກຸ່ມເປົ້າໝາຍ.
 • ມີຄວາມຈໍາເປັນໃນການສ້າງສາຍພົວພັນທີ່ດີກັບລັດຖະບານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຂະແໜງວຽກຂອງອົງກອນຕະຫຼອດເວລາ.
 • ຢາກສະເໜີໃຫ້ອົງກອນຕ່າງໆຜັນຂະຫຍາຍດໍາລັດຊົນເຜົ່າສະບັບເລກທີ 207/ລບ ລົງວັນທີ 20/3/2020 ໃນວຽກກິດຈະກໍາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

...
...
...
...