ສົ່ງເສີມໄວໜຸ່ມໃຫ້ເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບສູຂະພາບທາງເພດ ແລະ ບັນທັດຖານທາງດ້ານບົດບາດຍິງຊາຍຜ່ານສື່ແບບສ້າງສັນ (Education Entertainment )

ID:

96

Author:

RDA

Organization:
RDA
Created date:

2020-10-22 00:00:00

1. ກ່ຽວກັບສະພາບບັນຫາທີ່ໂຄງການຢາກຈະແກ້ໄຂ / About the problem that project want to solve.

ສະພາບສັງຄົມໃນປະຈູບັນມີຫຼາຍບັນຫາທີ່ເກີດຂຶ້ນໂດຍສະເພາະແມ່ນບັນຫາຂອງໄວໜູ່ມທາງດ້ານສູຂະພາບທາງເພດ ແລະ ບັນທັດຖານທາງດ້ານບົດບາດຍິງຊາຍ ຕາມທີ່ໄດ້ຍິນຂ່າວຜ່ານທາງສື່ອອນລາຍ ແລະ ໄດ້ປະເສີນຕົວຈິງໃນຂົງເຂດເປົ້າໝາຍ. ດັ່ງນັ້ນ, ເພື່ອສົ່ງເສີມໃຫ້ໄວໜູ່ມຮູ້ເຖິງບັນຫາທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນ ແລະ ເມື່ອເກີດຂຶ້ນແລ້ວໃຫ້ພວກເຂົົາສາມາດຮັບມື ແລະ ຮູ້ຊອກທາງແກ້ໄຂໄດ້. ທາງໂຄງການຈຶ່ງສ້າງໂຄງນີ້ຂຶ້ນມາເພຶ້ອໃຫ້ໄວໜູ່ມຮູ້ເທົ່າທັນບັນຫາທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນ.

2. ໂຄງການໄດ້ເຮັດຫຍັງແດ່ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາ / About how the project solve the problems

 

 • ກິດຈະກຳທີ1: ເຮັດບົດຄົ້ນຄວ້າວິໄຈຮ່ວມກັບພາກວິຊາວິທະຍາສາດສັງຄົມ, ພາກວິຊາສັງຄົມສົງເຄາະ ແລະ ການພັດທະນາ ໃນຫົວຂໍ້ ການຮັບຮູ້, ທັດສະນະຄະຕິ ແລະ ການປະພຶດ ຂອງໄວໜຸ່ມທາງດ້ານສູຂະພາບທາງເພດ ແລະ ບັນທັດຖານທາງດ້ານບົດບາດຍິງຊາຍ.  
 • ກິດຈະກຳທີ2: ແມ່ນເປີດໂອກາດໃຫ້ໄວໜຸ່ມໃນເຂດຊົນນະບົດທີ່ມັກ,​ຮັກໃນການຜະລິດຮູບເງົາສັ້ນ (ເອີ້ນວ່າອຸດສາຫະກໍາໜັງ ) ເຂົ້າມາຝຶກອົບຮົມທຸກຂະບວນການຜະລິດຮູບເງົາສັ້ນເປັນໄລຍະເວລາ 1ປີ ເລີ່ມເດືອນ 9/2019 – 10/2020,  ນອກຈາກນັ້ນໂຄງການຍັງຝຶກທັກສະເສີມໃຫ້ພວກເຂົາເຈົ້າເຊັ່ນ: ພາວະຄວາມເປັນຜູ້ນຳ,​ພະລັງກຸ່ມ, ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ, ສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ,​ຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ, ​ການເປັນຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການໃຫ້ຄຳປຶກສາ,​ ການຜະລິດສື່ເພື່ອການພັດທະນາ, ຈິດອາສາ, ການຂຽນບົດລະຄອນ ແລະ ອື່ນໆອີກຫຼາຍຫົວຂໍ້.
 • ກິດຈະກຳທີ3: ແມ່ນການຜະລິດຮູບເງົາຊີຣີ້ທີ່ມີຊື່ວ່າ “ເຮົາ House the series” ທັງໝົດ 8ຕອນ ເຊິ່ງແຕ່ລະຕອນມີເນື້ອໃນແຕກຕ່າງກັນ ກ່ຽວກັບສຸຂະພາບທາງເພດ ແລະ ບັນທັດຖານທາງດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ຫຼື ເວົ້າອີກຢ່າງໜຶ່ງແມ່ນບັນຫາທີ່ໄວໜຸ່ມປະເຊີນຢູ່ເຊັ່ນ: ການຖືພາກ່ອນໄວອັນຄວນ ເພາະບໍ່ຮູ້ວິທີປ້ອງກັນ, ການບໍ່ຍອມຮັບເພດທາງເລືອກຂອງສັງຄົມ, ຜູ້ຍິງຖືກເອົາປຽບ ແລະ ອື່ນໆ ໂດຍການຂຽນບົດລະຄອນຂອງໄວໜຸ່ມ InYouth ທັງ18ນ້ອງ. ທັງນີ້ທັງນັ້ນກໍຍັງເປັນການປະຕິບັດຕົວຈິງໄວໜຸ່ມອີກດ້ວຍ ເພາະແຕ່ລະຄົນໄດ້ເລືອກສິ່ງທີ່ໂຕເອງມັກໃນຂະບວນການຜະລິດຮູບເງົາສັ້ນ ແລະ ກໍໄດ້ລົງມືເຮັດວຽກຕົວຈິງກັບທີມງານຜະລິດທີ່ເປັນມືອາຊີບເຊັ່ນ: ບໍລິສັດມາຍມີເດຍຈຳກັດ, ບໍລິສັດລາວນິວເວບຊີນີມາຈຳກັດ.

3. ຜົນສຳເລັດຂອງໂຄງການ / Results of the project

 • ໄວໜຸ່ມທັງ 18ຄົນ ມີຄວາມຮູ້, ເຂົ້າໃຈຂະບວນການຜະລິດໜັງສັ້ນ ແລະ ວິຊາເສີມຕ່າງໆທີ່ທາງໂຄງການໄດ້ຝຶກໃຫ້ຜ່ານການຮຽນຮູ້ຕົວຈິງຈາກກອງຖ່າຍເປັນເວລາ 28ວັນ ແລະ ຜ່ານການດຳລົງຊີວິດຮ່ວມກັນໃນບ້ານອິນຢູດ.
 • ໄວໜຸ່ມ 7ຄົນຖືກຄັດເລືອກໃຫ້ຮ່ວມວຽກນຳບໍລິສັດມາຍມີເດຍຈຳກັດ, ອີກ 2ຄົນຮ່ວມວຽກກັບບໍລິສັດລາວນິວເວບຊີນີມາ ແລະ ອີກ 2ຄົນໄດ້ຮ່ວມວຽກກັບບໍລິສັດເອກະຊົນ.
 • ພວກເຂົາລວມກຸ່ມກັນສ້າງເພສຊື່ວ່າ: 3ພາກ (3 Parts) ແລະ ໄດ້ຜະລິດຄຣິບວິດີໂອສັ້ນໆອອກມາເລື້ອຍໆ.
 • ຮູບເງົາສັ້ນ “ເຮົາ House the series” ໄດ້ຮັບການຕອບຮັບເປັນຢ່າງດີ ເຊິ່ງສະແດງອອກຈາກຍອດ Like  ແລະ share ເພສ

4. ປັດໄຈສູ່ຜົນສຳເລັດ / Factors of success

# ຂະບວນການຝຶກອົບຮົມ

 • ມີຂະບວນການຄຸ້ມຄອງໄວໜຸ່ມຢ່າງຊັດເຈນເຊັ່ນ: ກົດລະບຽບຢູ່ຮ່ວມກັນໃນບ້ານຫລັງໜຶ່ງ, ຈັດສິດເວນໃນການອອກຕະຫລາດ,​ແຕ່ງກິນ, ອະນາໄມ, ປ້ອງກັນ ແລະ ອື່ນໆ.
 • ມີຜູ້ຄຸ້ມຄອງໄວໜຸ່ມອາໄສຢູ່ໃນບ້ານອິນຢູດນຳພວກເຂົາ ເພື່ອດູແລຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍໃນບ້ານ ແລະ ທີ່ສຳຄັນເພື່ອເປັນທີ່ປຶກສາ/ທີ່ເພິ່ງໃຫ້ພວກເຂົາເວລາບໍ່ສະບາຍໃຈ.
 • ມີທີ່ປຶກສາທາງດ້ານການຜະລິດ ຄ່ອຍໃຫ້ຄຳແນະນຳ ຫຼື ເປັນພີ່ລ້ຽງໃຫ້ໄວໜຸ່ມຕະຫຼອດການຝຶກອົບຮົມ 1 ປີ
 • ຈັດຂະບວນການສອນໃນຮູບແບບເພື່ອນສອນເພື່ອນໃນເວລາຫວ່າງ ແລະ ມີກິດຈະກຳນອກສະຖານທີ່ຢູ່ສະເໝີ   

# ຂະບວນການລົງຖ່າຍທຳ

 • ຈັດສັນແຕ່ລະຄົນເຮັດວຽກຕາມຕຳແໜ່ງທີ່ຕົນເອງເລືອກ ແລະ ບັນຈຸເຂົ້າເປັນໜຶ່ງໃນທີມງານຖ່າຍທຳຮູບເງົາສັ້ນ “ເຮົາ House the series”, ວິທີນີ້ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາເຫັນພາບ, ເຂົ້າໃຈຂະບວນການຕ່າງໆໃນກອງຖ່າຍ ລວມເຖິງປະເຊີນກັບທຸກໆບັນຫາທີ່ເກີດຂຶ້ນ ແລະ ຊ່ວຍກັນແກ້ໄຂຮ່ວມກັບທີມງານ.
 • ມີຫົວໜ້າແຕ່ລະທີມງານ ຄ່ອຍໃຫ້ຄຳປຶກສາ ແລະ ຊີ້ແນະໄວໜຸ່ມຢູ່ຕະຫຼອດ.
 • ມີການຖອດຖອນບົດຮຽນກັນ, ວາງແຜນກັນທຸກໆຊຸດການຖ່າຍທຳ.
 • ມີຜູ້ຄຸ້ມຄງໄວໜຸ່ມຄ່ອຍຕິດຕາມ ແລະ ໃຫ້ຄຳແນະນຳໃນດ້ານການປະພຶດ, ການວາງໂຕເປັນປະຈຳ.

5. ຂໍ້ຈຳກັດທີເຮັດໃຫ້ບໍ່ສຳເລັດຜົນໄດ້ດີ / Limitations

 • ຜຸ້ປົກຄອງບາງຄົນຍັງມີການທ່ວງດຶງ ຫຼື ບໍ່ໃຫ້ໂອກາດລູກ ໃຫ້ໄປຮຽນຢູ່ຕ່າງເມືອງທີ່ຫ່າງໄກພໍ່ແມ່ ໂດຍສະເພາະແມ່ນລຸກຜູ້ຍິງ.
 • ໄວໜຸ່ມສ່ວນຫຼາຍແມ່ນມາຈາກຫຼາຍແຂວງ, ຫຼາຍຊົນເຜົ່າ ສະນັ້ນ, ສຳນຽງ  ພາສາປາກເວົ້າ ກໍເປັນສ່ວນໜຶ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມບໍ່ເຂົ້າໃຈເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ
 • ໄລຍະເວລາສັ້ນ ແລະ ບໍ່ເປັນໄປຕາມແຜນ ຍ້ອນການລະບາດຂອງພະຍາດປອດອັກເສບສາຍພັນໃໝ່  COVID-19.
 • ສະຖານທີ່ຖ່າຍທຳ ບາງບ່ອນກໍຈຳກັດດ້ານສຽງ, ບາງບ່ອນລູກຄ້າຫຼາຍເຮັດໃຫ້ຖ່າຍທຳບໍ່ສະດວກ
 • ເນື້ອໃນຂອງບົດລະຄອນຍັງເຂົ້າບໍ່ເຖິງອາລົມໃນບາງຕອນ ເພາະອີງໃສ່ບໍລະບົດຂອງປະເທດເຮົາທີ່ບໍ່ສາມາດສື່ອາລົມໃຫ້ອອກມາສຸດໄດ້. ເພາະສະນັ້ນ, ການສະແດງໃນບາງຕອນອາດອອກມາບໍ່ດີພໍ.

6. ຂໍ້ແນະນຳສຳລັບຜູ້ທີ່ສົນໃຈຢາກທົດລອງນຳໃຊ້ / Recommendations for scaling up

 

 • ຖ້າຈະເຮັດໂຄງການໃນຮູບແບບຝຶກອົບຮົມແບບຄ້າຍພັກແຮມໃນລັກສະນະນີ້ ຄວນມີຜູ້ຄຸ້ມຄອງໄວໜູຸູ່ມພັກອາໄສຢູ່ເຮືອນນຳພວກເຂົາໄວ້ຄ່ອຍເບິ່ງແຍງຄວາມປອດໄພ, ໃຫ້ຄຳປຶກສາ, ດູແລໃຫ້ກຳລັງໃຈໃນທຸກໆດ້ານ.
 • ສ້າງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນກັບຄອບຄົວຂອງໄວໜຸຸ່ມ ແລະ ໝັ່ນປະສານງານກັນຕະຫຼອດ.
 • ຈັດຂະບວນການຄຸ້ມຄອງໄວໜຸ່ມໃຫ້ເປັນລະບົບ ແລະ ຫັດກຸມ ໂດຍສະເພາະແມ່ນກົດລະບຽບການຢູ່ຮ່ວມກັນ.
 • ຈັດຮູບແບບການຝຶກອົບຮົມແບບບຸລະນາການ ແລະ ເພື່ອນສອນເພື່ອນ.

...
...
...
...