ເລືອກໄຟລ໌ເພື່ອດາວໂຫຼດ / Select lessons to download

ລຳດັບ / No ຮູບພາບ / Photos ຫົວຂໍ້ / Topic ອົງກອນ / Organization ເລືອກ / Select
1
ເດັກນ້ອຍພິການບໍໄດ້ເຂົ້າໂຮງຮຽນ ອອກໂຮງຮຽນການປີ
ເດັກນ້ອຍພິການບໍໄດ້ເຂົ້າໂຮງຮຽນ ອອກໂຮງຮຽນການປີ ACDA's
2
ການຝຶກອົບຮົມທິດສະດີ ເພີ້ມທັດສະ ຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ ການປູການ ການລ້ຽງ, ການບົວລະບັດຮັກສາ ແລະ ໃຫ້ທືນຂະຫນາດນ້ອຍ
ການຝຶກອົບຮົມທິດສະດີ ເພີ້ມທັດສະ ຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ ການປູການ ການລ້ຽງ, ການບົວລະບັດຮັກສາ ແລະ ໃຫ້ທືນຂະຫນາດນ້ອຍ ACDA's
3
ໂຄງການຮ່ວມມືປັບປຸງ ໂພຊະນາການ ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ.(Scaling)
ໂຄງການຮ່ວມມືປັບປຸງ ໂພຊະນາການ ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ.(Scaling) ACDA's
4
ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ກັບອົງການຈັດຕັ້ງຂອງຄົນພິການ,ກຸ່ມຮຽນຮູ້ສິດທິເດັກແລະອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ
ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ກັບອົງການຈັດຕັ້ງຂອງຄົນພິການ,ກຸ່ມຮຽນຮູ້ສິດທິເດັກແລະອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ ACDA's
5
ການທັດສະນະສຶກສາການຮຽນຮຼ້ເຊິ່ງກັນແລະກັນຂອງແກນທີ2020 ທົ່ວເຖິງ-ສ້າງສັນ-ສົ່ງຜົນດີຕໍ່ສັງຄົມ
ການທັດສະນະສຶກສາການຮຽນຮຼ້ເຊິ່ງກັນແລະກັນຂອງແກນທີ2020 ທົ່ວເຖິງ-ສ້າງສັນ-ສົ່ງຜົນດີຕໍ່ສັງຄົມ ACDA's
6
ການປະເມີນບັນຫາ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການ ຂອງ ກຸ່ມເປົ້າໝາຍ,ສະມາຊິກຄົນພິການ,ແມ່ຍິງຊົນເຜົ່າທີ່ຄອບຄົວທຸກຍາກ,ພາຍໃນບ້ານວຽງຄໍາ ເມືອງຫີນເຫີບ ແຂວງວຽງຈັນ
ການປະເມີນບັນຫາ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການ ຂອງ ກຸ່ມເປົ້າໝາຍ,ສະມາຊິກຄົນພິການ,ແມ່ຍິງຊົນເຜົ່າທີ່ຄອບຄົວທຸກຍາກ,ພາຍໃນບ້ານວຽງຄໍາ ເມືອງຫີນເຫີບ ແຂວງວຽງຈັນ ACDA's
7
ກອງປະຊຸມ ກ່ຽວກັບບົດບາດຍິງ - ຊາຍ, ຊົນເຜົ່າແລະຄວາມພິການໃນການຄຸ້ມຄອງຮອບວຽນໂຄງການແລະວິທີການລວມເອົາບັນຫາບົດບາດຍິງ - ຊາຍ, ຊົນເຜົ່າແລະຄວາມພິການເຂົ້າໃນການພັດທະນາອົງກອນແລະການວາງແຜນຍຸດທະສາດ
ກອງປະຊຸມ ກ່ຽວກັບບົດບາດຍິງ - ຊາຍ, ຊົນເຜົ່າແລະຄວາມພິການໃນການຄຸ້ມຄອງຮອບວຽນໂຄງການແລະວິທີການລວມເອົາບັນຫາບົດບາດຍິງ - ຊາຍ, ຊົນເຜົ່າແລະຄວາມພິການເຂົ້າໃນການພັດທະນາອົງກອນແລະການວາງແຜນຍຸດທະສາດ ACDA's
8
ການລົງສຳພາດ ຄວາມຕ້ອງການຂອງຄອບຄົວເດັກນ້ອຍພິການ ແລະ ແມ່ຍິງຊົນເຜົ່າ ເມືອງ ປາກແບ່ງ ແລະ ເມືອງ ງາ ແຂວງ ອຸດົມໄຊ
ການລົງສຳພາດ ຄວາມຕ້ອງການຂອງຄອບຄົວເດັກນ້ອຍພິການ ແລະ ແມ່ຍິງຊົນເຜົ່າ ເມືອງ ປາກແບ່ງ ແລະ ເມືອງ ງາ ແຂວງ ອຸດົມໄຊ ACDA's
9
ພິທີການມອບແນວພັນສັດພື້ນບ້ານໃຫ້ແກ່ ເດັກນ້ອຍພິການ ແລະ ເດັກ ນ້ອຍແມ່ຍີງຊົນເຜົ່າດ້ອຍໂອກາດ ແລະ ໂຮງຮຽນປະຖົມວຽງຄຳໃນການສ້າງລາຍຮັບຢູ່ ບ້ານວຽງຄຳ ເມືອງຫີນເຫີບ ແຂວງວຽງຈັນ
ພິທີການມອບແນວພັນສັດພື້ນບ້ານໃຫ້ແກ່ ເດັກນ້ອຍພິການ ແລະ ເດັກ ນ້ອຍແມ່ຍີງຊົນເຜົ່າດ້ອຍໂອກາດ ແລະ ໂຮງຮຽນປະຖົມວຽງຄຳໃນການສ້າງລາຍຮັບຢູ່ ບ້ານວຽງຄຳ ເມືອງຫີນເຫີບ ແຂວງວຽງຈັນ ACDA's
10
ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ອາສາສະໝັກກົດໝາຍປະຈໍາບ້ານ 15 ບ້ານເປົ້າໝາຍໃນເມືອງໄຊທານີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ອາສາສະໝັກກົດໝາຍປະຈໍາບ້ານ 15 ບ້ານເປົ້າໝາຍໃນເມືອງໄຊທານີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ADWLE
11
ການປັບປຸງຄວາມປອດໄພ ແລະ ການຄວາມເຂັ້ມແຂງຄູ່ຜົວເມຍໃໝ່
ການປັບປຸງຄວາມປອດໄພ ແລະ ການຄວາມເຂັ້ມແຂງຄູ່ຜົວເມຍໃໝ່ ADWLE
12
ສືກສາອົບຮົມເດັກແບບສ້າງສັນ, ສ້າງສາຍສຳພັນທີ່ດີລະຫວ່າງຄອບຄົວ ແລະ ແນວທາງການຝືກອາຊີບໃຫ້ແກ່ບຸກຄົນໂອທິສຕິກ
ສືກສາອົບຮົມເດັກແບບສ້າງສັນ, ສ້າງສາຍສຳພັນທີ່ດີລະຫວ່າງຄອບຄົວ ແລະ ແນວທາງການຝືກອາຊີບໃຫ້ແກ່ບຸກຄົນໂອທິສຕິກ AFA
13
ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ຄົນຫູໜວກໄວໜຸ່ມໃນ ສປປລາວ
ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ຄົນຫູໜວກໄວໜຸ່ມໃນ ສປປລາວ AFD
14
Testing-youth cop
Testing-youth cop Age-discriminated vulnerable groups, notably the young and the elderly
15
ຜົນດີຂອງການໃຫ້ໂອກາດ ແກ່ໄວໜຸ່ມຊົນເຜົ່າ ມາເຮັດວຽກການພັດທະນາ ຈະເຮັດໃຫ້ວຽກງານຂອງທ່ານປະສົບຜົນສຳເລັດໄດ້ໄວຂຶ້ນ
ຜົນດີຂອງການໃຫ້ໂອກາດ ແກ່ໄວໜຸ່ມຊົນເຜົ່າ ມາເຮັດວຽກການພັດທະນາ ຈະເຮັດໃຫ້ວຽກງານຂອງທ່ານປະສົບຜົນສຳເລັດໄດ້ໄວຂຶ້ນ Age-discriminated vulnerable groups, notably the young and the elderly
16
ໂຄງການ ສ້າງຄວາມເປັນເຈົ້າການ ໃຫ້ຊຸຸມຊົນ ໃນການປະຕິບັດບົດບາດຍິງຊາຍຂອງຄອບຄົວຊົນເຜົ່າມົ້ງ
ໂຄງການ ສ້າງຄວາມເປັນເຈົ້າການ ໃຫ້ຊຸຸມຊົນ ໃນການປະຕິບັດບົດບາດຍິງຊາຍຂອງຄອບຄົວຊົນເຜົ່າມົ້ງ AMA
17
ການສົ່ງເສີມສະພາບແວດລ້ອມ,ການປົກປັກຮັກສາຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດໂດຍຜ່ານບົດບາດຍີງ-ຊາຍ  ແລະ ການພັດທະນາຊຸມຊົນ.
ການສົ່ງເສີມສະພາບແວດລ້ອມ,ການປົກປັກຮັກສາຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດໂດຍຜ່ານບົດບາດຍີງ-ຊາຍ ແລະ ການພັດທະນາຊຸມຊົນ. APEDC
18
ກິດຈະກຳເພື່ອນສອນເພື່ອນດ້ານໂພຊະນາການກ່ຽວກັບ 1,000 ວັນທຳອິດຂອງຊີວິດ.
ກິດຈະກຳເພື່ອນສອນເພື່ອນດ້ານໂພຊະນາການກ່ຽວກັບ 1,000 ວັນທຳອິດຂອງຊີວິດ. APEDC
19
ແຜນຍຸດທະສາດ 2019-2023 ຂອງ APEDC
ແຜນຍຸດທະສາດ 2019-2023 ຂອງ APEDC APEDC
20
ບັນທຶກໂຄງການສ້າງຄວາມອາດສາມາດໃຫ້ແກ່ໄວໜຸ່ມຍິງຊົນເຜົ່າ
ບັນທຶກໂຄງການສ້າງຄວາມອາດສາມາດໃຫ້ແກ່ໄວໜຸ່ມຍິງຊົນເຜົ່າ APL+
21
ຂ້ອຍສາມາດເປັນໂຕເເບບຊຸມຊົນທີ່ເປັນຜູ້ຍິງໄດ້! Empowering the hidden voices of Women living HIV/AIDS
ຂ້ອຍສາມາດເປັນໂຕເເບບຊຸມຊົນທີ່ເປັນຜູ້ຍິງໄດ້! Empowering the hidden voices of Women living HIV/AIDS APL+
22
ບັນທຶກໂຄງການຂໍການສະໜັບສະໜູນກັບອົງການປົກຄອງທ້ອງຖີ່ນ
ບັນທຶກໂຄງການຂໍການສະໜັບສະໜູນກັບອົງການປົກຄອງທ້ອງຖີ່ນ APL+
23
ການປ້ອງກັນ ແລະ  ການຕອບໂຕ້ຕໍ່ກັບການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ 19  ກິດຈະກຳຂອງ 5 ສະມາຄົມ
ການປ້ອງກັນ ແລະ ການຕອບໂຕ້ຕໍ່ກັບການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ 19 ກິດຈະກຳຂອງ 5 ສະມາຄົມ APL+
24
ຂະບວນການສົ່ງເສີມຊາວບ້ານເຮັດການຄົ້ນຄວ້າ
ຂະບວນການສົ່ງເສີມຊາວບ້ານເຮັດການຄົ້ນຄວ້າ CLICK KM4dev
25
ສູນຮຽນຮູ້ຊຸມຊົນ
ສູນຮຽນຮູ້ຊຸມຊົນ CLICK KM4dev
26
ການບັນທຶກບົດຮຽນດີເດັ່ນເຕັກນິກການຜະລິດກະສິກຳ
ການບັນທຶກບົດຮຽນດີເດັ່ນເຕັກນິກການຜະລິດກະສິກຳ CLICK KM4dev
27
Saobaan Research
Saobaan Research CLICK KM4dev
28
ການເຝິກອົບຮົມ ນວດຝາເທົ້າໃຫ້ຄົນພິການຕາ
ການເຝິກອົບຮົມ ນວດຝາເທົ້າໃຫ້ຄົນພິການຕາ DSC
29
ຫົວຂໍ້: ສົ່ງເສີມໂພສະນາການໃນຄອບຄົວອາຍຸໜຸ່ມນ້ອຍ
ຫົວຂໍ້: ສົ່ງເສີມໂພສະນາການໃນຄອບຄົວອາຍຸໜຸ່ມນ້ອຍ GDA
30
ໂຄງການ ສົ່ງເສີມການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນເຂົ້າໃນບົດລາຍງານແຫ່ງຊາດ Parity in Participation: Shared Voices in State Reporting
ໂຄງການ ສົ່ງເສີມການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນເຂົ້າໃນບົດລາຍງານແຫ່ງຊາດ Parity in Participation: Shared Voices in State Reporting GDA
31
ການປ່ຽນແປງດ້ານຄວາມເທົ່າທຽມກັນດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍໃນຄອບຄົວ.
ການປ່ຽນແປງດ້ານຄວາມເທົ່າທຽມກັນດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍໃນຄອບຄົວ. Home Net Lao
32
Testing-Ethnic
Testing-Ethnic Indigenous groups and ethnic minorities
33
ສອນຄົນຫູໜວກ  ກາຍເປັນນັກສະແດງ
ສອນຄົນຫູໜວກ ກາຍເປັນນັກສະແດງ Khao Niew
34
ເຕັກນິກ “ການເຂົ້າເຖິງກົດໝາຍຂອງຄົນພິການສຳລັບຄົນພິການທາງການເບິ່ງເຫັນ” Accessibility to disability law for blind people
ເຕັກນິກ “ການເຂົ້າເຖິງກົດໝາຍຂອງຄົນພິການສຳລັບຄົນພິການທາງການເບິ່ງເຫັນ” Accessibility to disability law for blind people LDPA
35
ການສ້າງເຄື່ອຂ່າຍ ແລະ ການສ້າງຕັ້ງກຸ່ມຊ່ວຍເຫຼືອຕົນເອງຂອງຜູ້ພິການ
ການສ້າງເຄື່ອຂ່າຍ ແລະ ການສ້າງຕັ້ງກຸ່ມຊ່ວຍເຫຼືອຕົນເອງຂອງຜູ້ພິການ LDPA XK
36
ການປູກຈິດສຳນຶກເພື່ອສົ່ງເສີມສິດການມີສ່ວນຮ່ວມໃນຊຸຸມຊົນໂດຍກຸ່ມ ຜູ້ພິການ ພ້ອມດ້ວຍສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ (PPAs)
ການປູກຈິດສຳນຶກເພື່ອສົ່ງເສີມສິດການມີສ່ວນຮ່ວມໃນຊຸຸມຊົນໂດຍກຸ່ມ ຜູ້ພິການ ພ້ອມດ້ວຍສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ (PPAs) LDPA XK
37
STRENGTHENING AND EQUALITY OF PEOPLE WITH DISABILITY AND COMMUNITY DEVELOPMENT (SEPCOD)
STRENGTHENING AND EQUALITY OF PEOPLE WITH DISABILITY AND COMMUNITY DEVELOPMENT (SEPCOD) LDPA XK
38
ຊີວິດໃໝ່ຂອງທ. ບີຢ່າງ (ພິການຕາ) ບ້ານ ຄັງເຜີ້ງ ເມືອງແປກ ແຂວງຊຽງຂວາງ.
ຊີວິດໃໝ່ຂອງທ. ບີຢ່າງ (ພິການຕາ) ບ້ານ ຄັງເຜີ້ງ ເມືອງແປກ ແຂວງຊຽງຂວາງ. LDPA XK
39
ການສ້າງວຽກເຮັດງານທໍາໃຫ້ແມ່ຍິງພິການໃນ ສປປລາວ
ການສ້າງວຽກເຮັດງານທໍາໃຫ້ແມ່ຍິງພິການໃນ ສປປລາວ LDWDC
40
ການປັບປຸງທັກສະ ແລະ ລາຍໄດ້ທົ່ວໄປ ສຳ ລັບ LDWDC ແລະ PWD
ການປັບປຸງທັກສະ ແລະ ລາຍໄດ້ທົ່ວໄປ ສຳ ລັບ LDWDC ແລະ PWD LDWDC
41
Testing-lgbti
Testing-lgbti Lesbian, gay, bisexual, transgender and intersex (LGBTI) people
42
ການພັດທະນາຄູ່ມືຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບ ການສົ່ງເສີມໃຫ້ປະຊາຊົນເຂົ້າເຖິງກົດໝາຍ ແລະ ຂະບວນການຍຸຕິທຳ ສຳລັບພະນັກງານຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ
ການພັດທະນາຄູ່ມືຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບ ການສົ່ງເສີມໃຫ້ປະຊາຊົນເຂົ້າເຖິງກົດໝາຍ ແລະ ຂະບວນການຍຸຕິທຳ ສຳລັບພະນັກງານຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ LIWG
43
ການນໍາໃຊ້ປະຕິທິນກົດໝາຍ: ການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບສິດທິຂອງປະຊາຊົນຕໍ່ກັບທີ່ດິນ, ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ
ການນໍາໃຊ້ປະຕິທິນກົດໝາຍ: ການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບສິດທິຂອງປະຊາຊົນຕໍ່ກັບທີ່ດິນ, ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ LIWG
44
Lao Identities on Film (VOICE Phase I)
Lao Identities on Film (VOICE Phase I) LPFF
45
ແຜນແກ້ໄຂ ບັນຫາ ປ່າໜໍ່ຂົມ ໂດຍກຸ່ມໄວໜຸ່ມບ້ານ
ແຜນແກ້ໄຂ ບັນຫາ ປ່າໜໍ່ຂົມ ໂດຍກຸ່ມໄວໜຸ່ມບ້ານ MHP
46
ໄວໜຸ່ມບ້ານ ເປັນເຈົ້າການ ຊ່ວຍແກ້ໄຂບັນຫາ ສັດລ້ຽງ ຂອງຊາວບ້ານ ເປັນພະຍາດລະບາດຕາຍ ໃນແຕ່ລະປີ
ໄວໜຸ່ມບ້ານ ເປັນເຈົ້າການ ຊ່ວຍແກ້ໄຂບັນຫາ ສັດລ້ຽງ ຂອງຊາວບ້ານ ເປັນພະຍາດລະບາດຕາຍ ໃນແຕ່ລະປີ MHP
47
ການສ້າງຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ອາສາສະໝັກ CCA ໃນການໃຫ້ຄວາມຮູ້ທີ່ກ່ຽວກັບພະຍາດໄຂ້ມາລາເຣຍທີຖືກຕ້ອງໃນຊຸມຊົນໃນແຂວງເຊກອງ
ການສ້າງຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ອາສາສະໝັກ CCA ໃນການໃຫ້ຄວາມຮູ້ທີ່ກ່ຽວກັບພະຍາດໄຂ້ມາລາເຣຍທີຖືກຕ້ອງໃນຊຸມຊົນໃນແຂວງເຊກອງ PEDA
48
ຂະບວນການຂັດເລືອກອາສາສະໝັກ CCA (community change agent )
ຂະບວນການຂັດເລືອກອາສາສະໝັກ CCA (community change agent ) PEDA
49
Testing-Disability group
Testing-Disability group People living with disabilities
50
ໂຄງການປ້ອງກັນ HIV/Aids ໃນກຸ່ມຊາຍທີ່ມີເພດສຳພັນກັບຊາຍ
ໂຄງການປ້ອງກັນ HIV/Aids ໃນກຸ່ມຊາຍທີ່ມີເພດສຳພັນກັບຊາຍ PHA
51
ການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບກຸ່ມຄົນຫຼາກຫຼາຍທາງເພດໃຫ້ມີຄວາມໜ້າສົນໃຈຕໍ່ສັງຄົມ
ການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບກຸ່ມຄົນຫຼາກຫຼາຍທາງເພດໃຫ້ມີຄວາມໜ້າສົນໃຈຕໍ່ສັງຄົມ PTBUL
52
ການສົ່ງເສີມການອ່ານ
ການສົ່ງເສີມການອ່ານ Pum Anh
53
ສ້າງໄວໜຸ່ມໃຫ້ເປັນຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນຊຸມຊົນ
ສ້າງໄວໜຸ່ມໃຫ້ເປັນຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນຊຸມຊົນ RDA
54
ຂະບວນການສຳພາດໄວໜຸ່ມ
ຂະບວນການສຳພາດໄວໜຸ່ມ RDA
55
ເກມໝາກບານບຳບັດຈິດ
ເກມໝາກບານບຳບັດຈິດ RDA
56
ກິດຈະກຳການຮຽນຮູ້ການເປັນນັກສະແດງ
ກິດຈະກຳການຮຽນຮູ້ການເປັນນັກສະແດງ RDA
57
ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ກັບແມ່ຍິງ/ເດັກຍິງຊົນເຜົ່າດ້ານການພັດທະນາດ້ານການສຶກສາ ແລະ ບົດບາດຍິງຊາຍ
ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ກັບແມ່ຍິງ/ເດັກຍິງຊົນເຜົ່າດ້ານການພັດທະນາດ້ານການສຶກສາ ແລະ ບົດບາດຍິງຊາຍ Sisterhood
58
ຍົກລະດັບການຮຽນ-ການສອນ ລະດັບຂັ້ນປະຖົມໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ
ຍົກລະດັບການຮຽນ-ການສອນ ລະດັບຂັ້ນປະຖົມໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ SODA
59
“ການຊ່ວຍໄວໜຸ່ມສ້າງທຸລະກິດເພື່ອສັງຄົມ” Social Business Incubation for Youth Program
“ການຊ່ວຍໄວໜຸ່ມສ້າງທຸລະກິດເພື່ອສັງຄົມ” Social Business Incubation for Youth Program STELLA
60
ບົດບາດຍິງຊາຍໃນການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງການດໍາລົງຊີວິດຢູ່ໃນເຂດສຸກສາລາກິແນະ ເມືອງສະໝ້ວຍ ແຂວງສາລະວັນ
ບົດບາດຍິງຊາຍໃນການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງການດໍາລົງຊີວິດຢູ່ໃນເຂດສຸກສາລາກິແນະ ເມືອງສະໝ້ວຍ ແຂວງສາລະວັນ Takieng Lao
61
ຜົນສໍາເລັດໃນການສ້າງວິດຖ່າຍຂອງປະຊາຊົນ 15 ບ້ານ ໃນເຂດສຸກສາລາກິແນະ ເມືອງສະໝ້ວຍ ແຂວງສາລະວັນ
ຜົນສໍາເລັດໃນການສ້າງວິດຖ່າຍຂອງປະຊາຊົນ 15 ບ້ານ ໃນເຂດສຸກສາລາກິແນະ ເມືອງສະໝ້ວຍ ແຂວງສາລະວັນ Takieng Lao
62
ການສ້າງໄວໜຸ່ມໃຫ້ກາຍເປັນຜູ້ຮຽນຮູ້ຄວາມແຕກຕ່າງເພື່ອກ້າວໄປສູ່ການປ່ຽນແປງໄປໃນທາງທີ່ດີຂຶ້ນ
ການສ້າງໄວໜຸ່ມໃຫ້ກາຍເປັນຜູ້ຮຽນຮູ້ຄວາມແຕກຕ່າງເພື່ອກ້າວໄປສູ່ການປ່ຽນແປງໄປໃນທາງທີ່ດີຂຶ້ນ Takieng Lao
63
ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ບັນດາແມ່ຍິງທີ່ດ້ອຍໂອກາດໃນນະຄອນຫຼວງ ໂດຍອີງໃສ່ແມ່ຍິງທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ໃນໂຮງງານເປັນຫຼັກ
ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ບັນດາແມ່ຍິງທີ່ດ້ອຍໂອກາດໃນນະຄອນຫຼວງ ໂດຍອີງໃສ່ແມ່ຍິງທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ໃນໂຮງງານເປັນຫຼັກ Takieng Lao
64
ຄອບຄົວຕົວແບບໃນການໝູນໃຊ້ວຽກງານໂພສະນາການ 1000ວັນ ຂອງຊີວິດ ໂດຍການນໍາໃຊ້ຕົວຈິງ ຂອງ ທ. ອໍາ ຢິວ ບ້ານຕະໂລ້ຍ, ເມືອງສະໝ້ວຍ, ແຂວງສາລະວັນ
ຄອບຄົວຕົວແບບໃນການໝູນໃຊ້ວຽກງານໂພສະນາການ 1000ວັນ ຂອງຊີວິດ ໂດຍການນໍາໃຊ້ຕົວຈິງ ຂອງ ທ. ອໍາ ຢິວ ບ້ານຕະໂລ້ຍ, ເມືອງສະໝ້ວຍ, ແຂວງສາລະວັນ Takieng Lao
65
ບັນຫາທາງດ້ານສຸຂະພາບກາຍ ແລະ ຈິດໃຈ ຂອງແມ່ຍິງທີ່ພົບເຫັນເປັນສ່ວນໃຫຍ່ ຂອງໂຮງງານທີ່ຢູ່ໃນນະຄອນຫຼວງ
ບັນຫາທາງດ້ານສຸຂະພາບກາຍ ແລະ ຈິດໃຈ ຂອງແມ່ຍິງທີ່ພົບເຫັນເປັນສ່ວນໃຫຍ່ ຂອງໂຮງງານທີ່ຢູ່ໃນນະຄອນຫຼວງ Takieng Lao
66
ຜົນສໍາເລັດຂອງການຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາການຂາດສານອາຫານຂອງເດັກ ພ້ອມທັງແນະນໍາໃຫ້ບັນດາແມ່ຍິງເອົາໃຈໃສ່ໃນການລ້ຽງລູກດ້ວຍນໍ້ານົມແມ່, ຢູ່ທີ່ ເຂດສຸກສາລາກິແນະ 15 ບ້ານ, ເມືອງສະໝ້ວຍ, ແຂວງສາລະວັນ
ຜົນສໍາເລັດຂອງການຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາການຂາດສານອາຫານຂອງເດັກ ພ້ອມທັງແນະນໍາໃຫ້ບັນດາແມ່ຍິງເອົາໃຈໃສ່ໃນການລ້ຽງລູກດ້ວຍນໍ້ານົມແມ່, ຢູ່ທີ່ ເຂດສຸກສາລາກິແນະ 15 ບ້ານ, ເມືອງສະໝ້ວຍ, ແຂວງສາລະວັນ Takieng Lao
67
ສໍາເລັດການສ້າງອາສາສະໝັກບ້ານ ແລະ ກຸ່ມແມ່ຍິງບ້ານ ຂອງໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ກຸ່ມຊົນເຜົ່າກາໂດ ເພື່ອປັບປຸງ ແລະ ຕອບໂຕ້ວຽກງານສະກັດກັ້ນ ການຕ້ານການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ, ປັບປຸງດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ໂພສະນາການ ທີ່ເມືອງສະມ້ວຍ ແຂວງສາລະວັນ
ສໍາເລັດການສ້າງອາສາສະໝັກບ້ານ ແລະ ກຸ່ມແມ່ຍິງບ້ານ ຂອງໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ກຸ່ມຊົນເຜົ່າກາໂດ ເພື່ອປັບປຸງ ແລະ ຕອບໂຕ້ວຽກງານສະກັດກັ້ນ ການຕ້ານການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ, ປັບປຸງດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ໂພສະນາການ ທີ່ເມືອງສະມ້ວຍ ແຂວງສາລະວັນ Takieng Lao
68
ສົ່ງເສີມການນຳໃຊ້ເຕົາປະຢັດຟືນເພື່ອການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ໃຫ້ຢືນຍົງ
ສົ່ງເສີມການນຳໃຊ້ເຕົາປະຢັດຟືນເພື່ອການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ໃຫ້ຢືນຍົງ Women Development Fund
69
Testing-women group
Testing-women group Women facing exploitation, abuse and/or violence

ຫຼືດາວໂຫຼດຕາມອົງກອນ / Download by organization