ໄວໜຸ່ມບ້ານ ເປັນເຈົ້າການ ຊ່ວຍແກ້ໄຂບັນຫາ ສັດລ້ຽງ ຂອງຊາວບ້ານ ເປັນພະຍາດລະບາດຕາຍ ໃນແຕ່ລະປີ

ID:

80

Author:

MHP

Organization:
MHP
Created date:

2020-02-17 00:00:00

1. ກ່ຽວກັບສະພາບບັນຫາທີ່ໂຄງການຢາກຈະແກ້ໄຂ / About the problem that project want to solve.

ປະຊາຊົນ ທີເປັນຊົນເຜົ່າ ເຂດພູດອຍ ໃນຊົນນະບົດ ສ່ວນຫຼວງຫຼາຍແມ່ນຍຶດຖື ອາຊີບເຮັດໄຮ່ປູກເຂົ້າເປັນອາຊີບຫຼັ້ກ ແລະ ລ້ຽງສັດເປັນ ກິດຈະກຳເສີມທີສືບທອດກັນມາຫຼາຍເຊັນຄົນແລ້ວ, ເນື່ອງຈາກວ່າ ເຂດພູດອຍ ເຮັດນາບໍ່ໄດ້, ການເຂົ້າເຖິງການຕະຫຼາດ ແລະ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຍາກ ຍ້ອນເສັ້ນທາງບໍດີ, ປະຊາຊົນປູກເຂົ້າໄວ້ກິນໃນຄອບຄົວ ແລະ ລ້ຽງສັດໄວ້ເປັນ ອາຫານ, ໄວ້ເຮັດຮີດຄອງປະເພນີ ພາຍໃນຄອບຄົວ ນອກຈາກນັ້ນຍັງເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນມີລາຍຮັບຈາກການລ້ຽງສັດ  ເຊິ່ງສາມາດສົ່ງລູກໄປເຂົ້າໂຮງຮຽນ, ມີເງິນແປງເຮືອນງາມຢູ ແລະ ຊື້ເຄື່ອງໃຊ້ສອຍອັນຈໍາເປັນພາຍໃນຄອບຄົວ

     ແຕ່ວ່າການລ້ຽງສັດຂອງປະຊາຊົນ ແມ່ນລ້ຽງປ່ອຍຕາມທຳມະຊາດ ໃນເວລາສັດລ້ຽງຂອງຊາວບ້ານເຈັບເປັນກໍບໍ່ໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວ ແລະ ສັດຕາຍບໍ່ຮູ້ສາເຫດ, ນອກຈາກນັ້ນ ປະຊາຊົນຍັງນຳເອົາສັດທີຕາຍນັ້ນມາກິນ ແລ້ວເຮັດໃຫ້ເກີດ ການແຜ່ລະບາດພະຍາດສັດຫຼາຍ ໃນປີ 2019, ສະເລ່ຍສັດຕາຍຈຳນວນປະມານ 77 ໂຕ ໃນ 1 ບາ້ນ ( ໝູ່, ງົວ, ຄວາຍ, ແບ້ ) ເນື່ອງຈາກສັດເປັນພະຍາດແລ້ວປະຊາຊົນບໍ່ຮູ້ຈັກການປິ່ນປົວສັດ

2. ໂຄງການໄດ້ເຮັດຫຍັງແດ່ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາ / About how the project solve the problems

ຂັ້ນຕອນການສະໜັບສະໜູນກຸ່ມໄວໜຸ່ມຂັ້ນບ້ານ ທີເປັນຊົນເຜົ່າເຂົ້າເຮັດກິດຈະກຳຄົ້ນຄວ້າ ເພື່ອແກ້ຊ່ວຍແກ້ໄຂບັນຫາດັ່ງກ່າວ1. ອອກແບບ ແລະ ກຳນົດຫົວຂໍ້ຄົ້ນຄວ້າ.

2. ສ້າງແຜນຍຸດທະສາດ ພັດທະນາ ນຳໃຊ້ເຄື່ອງມື GALS

3. ສ້າງແບບຟອມລົງສຳພາດເກັບກຳຂໍ້ມູນຈາກປະຊາຊົນໃນບ້ານ

4. ສັງລວມຂໍ້ມູນ ແລະ ວິເຄາະຫາສາເຫດຫຼັ້ກເພື່ອແກ້ໄຂ ໂດຍການນຳໃຊ້ເຄືອງມື ຕົ້ນໄມ້ ວິເຄາະບັນຫາ (ຈາກເຄື່ອງມື່ GALS)

5. ສະໜັບສະໜູນກຸ່ມໄວໜຸ່ມ ສ້າງແຜນກິດຈະກຳແກ້ໄຂບັນຫາບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ນຳສະເໜີສະພາບບັນຫາໃຫ້ປະຊາຊົນໃນບ້ານຮັບຮູ້ ແລະ ນຳສະເໜີແຜນແກ້ໄຂໃຫ້ປະຊາຊົນຮັບຮູ້ ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳ.

6. ສະໜັບສະໜູນ ແລະ ລົງແນະກຸ່ມໄວໜຸ່ມປະຕິບັດກິດຈະກຳແກ້ໄຂບັນຫາໂດຍເຂົາເຈົ້າເອງ.

ຂັ້ນຕອນປະຕິບັດ: MHP ຮ່ວມກັບ ຫ້ອງການພັກລັດ ຂັ້ນແຂວງປະສານງານກັບ ເມືອງ ເພື່ອລົງສະໜັບສະໜູນກຖ່ມເປົ້າໝາຍ, ລົງແນະນຳກັບທີໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳຂອງໄວໜຸ່ມ, ສະໜັບສະໜູນເຕັກນິກວິຊາການ ແລະ ການປະສານງານ

3. ຜົນສຳເລັດຂອງໂຄງການ / Results of the project

- ກິດຈະກຳຫຼັ້ກທີກຸ່ມໄວໜຸ່ມໄດ້ເຮັດສຳເລັດ:

1) ສ້າງຕັ້ງກຸ່ມສັດຕະວະແພດບ້ານ

2) ພະນັກງານສັດຕະວະແພດຈາກ ຫ້ອງການກະສິກຳເມືອງ ມາຝຶກອົບຮົມ ການບົງມະຕິພະຍາດ, ການສັກຢາປ້ອງກັນ-ປິນປົວພະຍາດສັດ ແລະ ການສັກຢາວັກຊິນປ້ອງກັນພະຍາດຕາມລະດູການ ( MHP ສະໜັບສະໜູນງົບປະມານຊື້ອຸປະກອນ ແລະ ຢາ)

3) ກຸ່ມໄວໜຸ່ມລົງສັກປ້ອງກັນພະຍາດ ແລະ ມີປະຕິທິນສັກຢາ ປ້ອງກັນພະຍາດຕາມລະດູການ ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ ກຸ່ມໄວໜຸ່ມຍັງມີ ແຜນໃຫ້ພະນັກງານກະສິກຳລົງແນະນກັບທີ

4) ນຳສະເໜີສະພາບບັນຫາ ໃນກອງປະຊຸມປະຈຳປີຂອງສະມາຄົມ ເຮັດໃຫ້ພະນັກງານຫ້ອງການທີ່ກຽວຂ້ອງ ເຂົ້າມາຊ່ວຍໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ, ຮັບຮູ້ບັນຫາຂອງຊຸ່ມຊົນຫຼາຍຂຶ້ນ.

5) ສ້າງລະບຽບການຄຸ້ມຄອງກຸ່ມສັດຕະວະແພດບ້ານ

4. ປັດໄຈສູ່ຜົນສຳເລັດ / Factors of success

1. ໄວໜຸ່ມບ້ານ ມີຄວາມເປັນເຈົ້າການ ແລະ ອຳການປົກຄອງບ້ານໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມື ( ພວກເຮົາໃຫ້ນາຍບ້ານ ເຂົ້າມາມີສ່ວນຮ່ວມໃນກິດຈະກຳຂອງກຸ່ມໄວໜຸ່ມເພື່ອສະດວກໃນການປະສານງານ, ການລະດົມປະຊາຊົນເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ເປັນໜ້າເຊື່ອຖືຫຼາຍໃນຊຸ່ມຊົນ)

2. ການກຳນົດເປົ້າໝາຍ ຫຼື ຫົວຂໍ້ຄົ້ນຄວ້າ ລະອຽດຊັດເຈນ ເໝາະສົມສຳລັບຊຸມຊົນ (ບັນຫາທີໄວໜຸ່ມຄົ້ນຄວ້າ ແມ່ນບັນຫາທີເກີດຂຶ້ນຫຼາຍທີສຸດໃນແຕ່ລະປີ)

3. ພະນັກງານທີກ່ຽວຂ້ອງຂັ້ນເມືອງ ແລະ ຂັ້ນແຂວງ ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳຢ່າງປົກກະຕິ ແລະ ຕິດແທດກັບຊຸ່ມຊົນເລື້ອຍໆ

4. ມີແຜນໂຄງການລະອຽດ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳກັບກຸ່ມເປົ້າໝາຍ ແລະ ຈະແຈ້ງໃນການສ້າງບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈກັນໃນເບື້ອງຕົ້ນ ( MOU )

5. ສະມາຄົມ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມງານພັກລັກ ມີການສ້າງແຜນລົງສະໜັບສະໜູນກຸມໄວໜຸ່ມຮ່ວມກັນ ເຮັດໃຫ້ສະດວກໃນການປະສານງານ ( ເຂົ້າໃຈກັນດີ)

5. ຂໍ້ຈຳກັດທີເຮັດໃຫ້ບໍ່ສຳເລັດຜົນໄດ້ດີ / Limitations

1. ປະຊາຊົນໃນຊົນນະບົດຍັງຖືເບົ່າ ຕໍ່ການສັກຢາປ້ອງກັນພະຍາດ ແລະ ເຂົ້າໃຈເຖິງຜົນກະທົບທາງລົບ ຂອງບັນຫາພະຍາດລະບາດ, ບໍ່ຢາກເສຍເງິນຊື້ວັກຊິນປ້ອງກັນ, ສັດເປັນພະຍາດລະບາດຕາຍ ກໍພາກັນກິນ ເຮັດໃຫ້ພະຍາດສັດລ້ຽງແພ່ລະບາດທຸກໆປີ, ກໍໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ຊັບສິນປະຊາຊົນເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ.

2. ຫ້ອງການທີກ່ຽວຂ້ອງ ( ພັກລັດ) ບໍມີງົບປະມານໃນການລົງ ຕິດຕາມ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຂອງປະຊາຊົນຢ່າງທັນການ

6. ຂໍ້ແນະນຳສຳລັບຜູ້ທີ່ສົນໃຈຢາກທົດລອງນຳໃຊ້ / Recommendations for scaling up

ຂໍ້ມູນ ແລະ ວິທີການນີ້ ເປັນພຽງກັນແບ່ງປັນປະສົບການຈາກການເຮັດກິດຈະກຳຕົວຈິງ 1 ບ້ານ ຂອງພວກເຮົາທີຜ່ານມາ, ຍັງຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນຂອງໂຄງການ

...
...
...
...